00516-2019-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 19087539 от дата 23.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gli.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gli.government.bg/page.php?c=110.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Изпълнителна агенция

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката включва осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ включващо извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед специфика на поръчката и вида на дейностите/услугите, които следва да се извършат описани в техническата спецификация, е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции, тъй като цялостното сервизно обслужване на един автомобил следва да бъде извършено от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 180000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на обществената поръчка. Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за доставки и услуги от 70 000 лв. до 280 000 лв. Прогнозната стойност на настоящата поръчката е в размер на 180 000,00 лв. без ДДС, и при съобразяване със стойностите на обществени поръчки със сходен предмет планирани за възлагане в рамките на календарната година, настоящата поръчка попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румяна Михайлова Михайлова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор