Версия за печат

00338-2019-0025

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 60 от дата 22.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Кристина Колева и Недим Тахиров, България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191022PvBU4057369.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейността ще включва независим строителен надзор на договора за инженеринг (проектиране, авторски надзор, строителство на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране, доставка на машини, съоръжения и оборудване за инсталациите). Строителният надзор ще се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и приложимото българско законодателство, които регламентират действията, които да бъдат извършени, и актовете, които да бъдат съставени в процеса на проектиране и строителство. Дейността ще се извършва от Консултант, който ще упражнява следните основни групи дейности: Дейност 1: Изготвяне на комплeксeн доклад за оцeнка на съответсвието на инвестиционен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за изпълнението на обектите; Дейност 2:“Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на обектите; Дейност 3: Изработване на технически паспорт на обекта, съгласно чл.176 „а", „б", ал. 2 ог ЗУТ н в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.; Дейност 4: Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за изпълнение на обектите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“,, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“ 2014-2020 от договор за безвъзмедна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0006-C01 от 30.11.2017 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Услугите предмет на поръчката са взаимообвързани и за качественото им изпълнение е необходимо да бъдат изпълнявани комплексно от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 520000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е на стойност равна или по-висока от 280 000 лв. без вкл. ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 520 000 (петстотин и двадесет хиляди лева) без ДДС. Вследствие на гореизложеното възложителят взима решение да обяви настоящата обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА

VIII.2) Длъжност

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД