Версия за печат

02538-2019-0021

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 3188 от дата 22.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091476

BG411, Софийска районна прокуратура, бул. Ген. Михаил Скобелев № 23, За: Румен Пасков, България 1463, София, Тел.: 02 9079248, E-mail: rp_sofia@prb.bg, Факс: 02 8665877

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://prb.bg/bg/srp.

Адрес на профила на купувача (URL): https://prb.bg/bg/srp/obshestveni-porchki.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска районна прокуратура"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да осигури доставка на оригинални и съвместими консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на Софийска районна прокуратура. Кодът на обществената поръчка, съобразно кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., относно Общия терминологичен речник, свързан с обществени поръчки (CPV), e: 30125000 - части и принадлежности за фотокопирни машини. Доставките ще са периодични (не не повече от 3 месеца), съгласно заявки от възложителя - подадени в електронен вид по електронната поща или на хартиен носител, чрез факс и се извършват с транспорт на изпълнителя до административния обект на възложителя. Вида и количеството на консумативите предмет на настоящата поръчка, са подробно описани в техическата спецификация към общественат поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Отделянето на различни дейности, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, т.к. възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения на възложителя при изпълнението на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 110000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката има за цел да осигури доставка на оригинални и съвместими консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на Софийска районна прокуратура . Кодът на обществената поръчка, съобразно кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., относно Общия терминологичен речник, свързан с обществени поръчки (CPV), e: 30125000 - части и принадлежности за фотокопирни машини. Възлагането на обществената поръчка е по реда на чл. 178 от ЗОП - "публично състезание" и на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Евтимова Стратиева

VIII.2) Длъжност

Съдебен администратор на Софийски районенна прокуратура, упълномощено длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 1183/2016 г. на Административния ръководител и Районен прокурор на СРП.