Версия за печат

00602-2019-0006

BG-с. Мирково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

8. Инженерство, профил Геозащитни дейности


Решение номер 17 от дата 22.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Ал. Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - спец. ППОП, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182-2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182-2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩ. МИРКОВО“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда изграждане на водопровод, съоръжения по водопроводната мрежа - преминавания над дерета и реки - 6 броя и преминаване под ЖП линия сондажно, вкл. Шахти за СК, монтажни работи в сухата камера на напорни резервоари, преобразуване на сграда хлораторно в ПС – ще се изпълнят част „Архитектура“, част Технология, доставки и оборудване и част Ограда и СОЗ, изграждане на временни водопроводи - 30 участъка по 150 метра.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът предмет на поръчката, напълно припокрива дефиницията за строеж по смисъла на § 1 т. 51 от ЗОП, тъй като след като бъде изпълнен ще представлява резултат от строителни работи, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономически или технически функции, тоест обектът е икономически, технически и функционално неделим

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5661781.62 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна или по-голяма от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В конкретния случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 5661781.62 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е под прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а “ от ЗОП и не са налице обсоятелствата за провеждане на процедура по чл. 18 ал. 1 т. 13 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура на публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране, необходимо за изпълнение на обекта. На основание чл. 114 от ЗОП, в проекта на договора възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Това обстоятелство е посочено в договора и обявлението за обществена поръчка. Срокът на договора за изпълнение на обществената поръчка е 3 (три) години при условията на отложено изпълнение на договора, по реда на чл. 114 от ЗОП. В случай, че възложителят осигури финансиране за обекта и същият бъде изпълнен, в цялост, то действието на договора може да приключи преди изтичане на 3 (три) години. Договорът ще се счита изпълнен след въвеждане в експлоатация на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩ. МИРКОВО“. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита по реда ЗОП и същата не съдържа специфични изисквания на нормативни или други документи, свързани с реализирането на проекти, финансирани с европейски средства, то в случай, че бъдат осигурени такива за финансиране или дофинансиране на настоящата обществена поръчка и за целите на изпълнението на договора, правилата и указанията на Управляващите органи, които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или уреждат по различен начин отношенията между страните, то същите ще имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на такива правила и условия в нормативен документ, договор за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен сроки от зтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация и решението за прекратяване на процедурата; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Велко Георгиев Лисев

VIII.2) Длъжност

ВрИД Кмет на Община Мирково