00360-2019-0028

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер З-240 от дата 21.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по обособени позиции №1, №2 и №5” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на кардиологични консумативи по обособени позиции №1, №2 и №5, съгласно проведената открита процедура със същият предмет. Всеки участник има право да участва за една, няколко или и за всички обособени позиции. Възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Срок за изпълнение на поръчката: За обособени позиции №1 и №5 - 24 месеца, считано от дата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка/ За обособена позиция №2 - 18 /осемнадесет/ месеца/, считано от дата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Видовете, характеристиките, количества и прогнозните стойности на медицинските изделия, са подробно описани в приложените към документацията за участие технически спецификации. Количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора. Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ. Към датата на доставката остатъчният срок на годност следва да бъде не по-малък от 75 (седемдесет и пет) % от обявения от производителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1880140 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. За обособените позициии/номенклатурните единици, предмет на настоящата поръчка, не са подадени оферти за участие или всички подадени оферти за участие са били неподходящи. При наличие на тези обстоятелства, съгл. чл.79, ал.1, т.1, възложителите могат да проведат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД с ЕИК 201090465;„ПРОХЕЛТ” ЕООД с ЕИК 831544869; „РСР” ЕООД с ЕИК 121706547;„КУАНТУМ МЕДИКЪЛ” ООД с ЕИК 203706258; ,,МЕДИКЪЛ БРИДЖ” ООД с ЕИК 202349814;„АЛЕКС 01” ЕООД с ЕИК 130564399;„МАРИМПЕКС - 7” ЕООД с ЕИК 130489377; „ПРОФИМЕДИКА” ЕООД с ЕИК 130266641; „МЕДИХЕЛП” ЕООД с ЕИК 175293664; „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с ЕИК 103267194;„ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК 175327789;„БУЛМЕД 2000” ЕООД с ЕИК 121268853;„НОВИМЕД КАРДИО” ЕООД с ЕИК 204128693;„ЕКОС МЕДИКА” ООД с ЕИК 831029075;,,ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД с ЕИК 130284625;„ДИАМЕД” ООД с ЕИК 121062052;,,ЕКОМЕТ-90” ЕООД с ЕИК 130139003.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-170 от 04.09.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2018-0014

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл. 18, ал. 1, т.8-10 и 13.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор