Версия за печат

03540-2019-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер РД-20-23 от дата 21.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000459669

BG421, Детска градина Десислава - гр.Пловдив, р-н ”Тракия”, ул. Светослав Тертер № 3, За: Жана Петрова - директор, България 4023, Пловдив, Тел.: 032 682459, E-mail: desislava@dg.plovdiv.bg, Факс: 032 682459

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://desislava-plovdiv.com/site/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://desislava-plovdiv.com/site/blog/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Десислава”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Десислава”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции: - ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия; - ОП № 2 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” - ОП № 3 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца” - ОП № 4 – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 92014.77 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималният финансов ресусрс за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка е 92 014,77 лева без включен ДДС. Предвид това, че направените разходи за доставка на хранителни продукти (за последните 12 месеца от откриването на настоящата процедура) попадат в стойностните прагове по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, Възложителят е избрал да проведе процедурата "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Жана Борисова Петрова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ "Десислава" - гр.Пловдив