Версия за печат

00565-2019-0003

BG-Дупница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 8 от дата 18.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109501412

BG415, МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, град Дупница, Ул. Свети Георги №2, За: Боян Авджийски, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 879881049, E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Избраният изпълнител се задължава да осъществи и следните придружаващи дейности: - демонтаж на наличния в лечебното заведение бракуван рентгенов пост - изготвяне на лъчезащитен проект - подготовка на необходимите документи за изменение на Лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР - пусково изпитване на доставената и монтирана апаратура. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие. Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 45 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да предложат гаранционно обслужване на предлаганата медицинска апаратура. Гаранционният срок е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Срокът за реакция при повреда е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 48 часа от получаване на уведомление от страна на Възложителя. Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено, в срок, предложен от участника, но не по-кратък от 12 месеца след представяне на писмена заявка, фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности: доставка на апаратурата, монтаж, въвеждане в експлоатация, проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя, демонтаж на наличния рентгенов пост, изготвяне на лъчезащитен проект, подготовка на необходимите документи за изменение на Лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР и пусково изпитване на доставената и монтирана апаратура. Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи следните документи, които са неразделна негова част: 1. Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганите от участника медицинска апаратура и нейното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация 2. Ръководство за употреба на български език 3. Оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура или негов оторизиран представител с правото участникът да търгува с негови продукти. Оторизационно писмо не се изисква само в случаите, когато участникът и производителят са едно и също лице 4. Сертификат EN ISO 13485:2003 или ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на оферираната медицинска апаратура. 5. Писмо/Декларация от производителя на оферираната медицинска апаратура, че същата е нова, неупотребявана и недемонстрационна.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Характерът и предметът на дейностите по доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД, не позволява разделянето на поръчката на обособени позиции и избор на повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 140000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Доклади с Вх. №3417/27.08.2019 г. от Д-р Димитър Таслаков – Началник Отделение по образна диагностика и с Вх. №3778/03.10.2019 г. от Д-р Крум Бонев - Медицински Директор и Д-р Димитър Таслаков – Началник Отделение по образна диагностика, относно заявяване на необходимостта от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Иванова Жайгарова

VIII.2) Длъжност

Прокурист