Версия за печат

00565-2019-0002

BG-Дупница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 6 от дата 18.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109501412

BG415, МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, град Дупница, Ул. Свети Георги №2, За: Боян Авджийски, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 879881049, E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 22.07.2021 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75% от обявения от производителя към датата на доставката. Участниците следва да декларират, че притежават валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или по реда на Регламент /ЕО/ №726/2004 г., с одобрена кратка характеристика на предлагания продукт. В случай, че участниците се намират в процедура за подновяване на разрешението за употреба или когато разрешението за употреба изтича по време на договора, участниците следва да декларират в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата от лекарствения продукт са налични. Процедурата обхваща 140 броя обособени позиции. Оферти могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени позиции. Участникът подава само една оферта, съгласно условията, посочени в документацията за участие. Предлаганите лекарствени продукти следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя. Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи следните документи, които са неразделна негова част: 1.Оригинал или нотариално заверено копие на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на името на участника от изпълнителния директор на ИАЛ или Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал.1 от ЗЛПХМ) 2.Оригинал или нотариално заверено копие на лиценз за търговия на едро с наркотични вещества за медицински цели, в случай, че участникът оферира лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1055818.08 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Иницииращ доклад с Вх. № 3786/03.10.2019 г. от Д-р Крум Бонев - Медицински Директор и Маргарита Лазова – Главна медицинска сестра, относно заявяване на необходимостта от провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД за срок до 22.07.2021 година.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Иванова Жайгарова

VIII.2) Длъжност

Прокурист