Версия за печат

01052-2019-0001

BG-Троян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1203-3 от дата 18.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 110544670

BG315, Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, ул. Васил Левски № 281, За: Цветелина Богданска - Гл.Счетоводител на ИПЖЗ, България 5600, Троян, Тел.: 0878 120337, E-mail: rimsa@mail.bg, Факс: 0670 53032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rimsa.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rimsa.eu/index.php?option=com_jdownloads&view=categories&Itemid=121.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Научен институт

I.3) Основна дейност

Друг: Научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на "ИПЖЗ-Троян" за период от 1 (една) година.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на "ИПЖЗ-Троян" за период от 1 (една) година.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не позволява разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Министъра на финансите и одобрен от Министерски съвет с Постановление №347/08.12.2016г. Стоките са включени в Приложението към постановлението. В този случай чл.79 ал.1, т.7 от ЗОП дава право на Възложителя да възлага обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без предварително обявление да сключи договор по реда на съответната борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197-199 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доц. Д-р Диян Петков Георгиев

VIII.2) Длъжност

Директор на ИПЖЗ-Троян