Версия за печат

00510-2019-0012

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1002-437 от дата 18.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pk.devnya.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на строително-монтажни работи на обекти, собственост на Община Девня

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с до трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти, сгради и съоръжения, собственост на Община Девня. Строително-монтажните работи, възлагани с конкретните договори, ще се изразяват основно, но не само, в следните работи: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др. Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на Рамковото споразумение, ще зависят от конкретната необходимост на Възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на Рамковото споразумение. За всеки конкретен договор за изпълнение, който ще бъде сключен в рамките на споразумението, Възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, като ще конкретизира вида, обема на работата и максималния срок за изпълнение в отправяната до изпълнителите писмена покана за представяне на оферта, в която покана определя срока за представяне на оферти и датата на провеждане на заседание на комисията по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Към момента на откриване на процедурата за сключване на рамково споразумение за възложителя не са известни конкретния вид и брой обществени поръчки, които ще бъдат възложени, както и тяхната конкретна стойност поотделно, поради което, както и поради особеностите на възлагане чрез сключване на рамково споразумение, разделянето на обособени позиции към настоящия момент е обективно невъзможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение се организира и провежда на основание чл. 81, ал. 1, вр. чл. 178, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т.12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадено в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

За кмет на Община Девня, на основание Заповед № 1002-400/24.09.2019г. на Кмета на Община Девня