Версия за печат

00373-2019-0032

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 2821 от дата 17.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 11 (единадесет) позиции, както следва: ОП№ 1„Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“; ОП№ 2 „Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“; ОП№ 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“; ОП№ 4 „Професионален анализатор на телесен състав“; ОП№ 5 „Спектрофотометър“ - 2 броя; ОП№ 6 „Метаболитна клетка със 1 брой стелаж за метаболитни клетки“ - 10 броя; ОП№ 7 „Ултразвуков хомогенизатор“ - 2 броя; ОП№ 8 „Система за полимеразна реакция /PCR/“; ОП№ 9 „Манекен за основни болнични грижи“; ОП№10 „Симулатор на дете за сестрински грижи“; ОП№ 11 „Диагностична система за плантарни измервания“.Общата прогнозна стойност на поръчката по 11-те (единадесет) обособени позиции е в размер от 255 477,48 лв. без ДДС, от които: за ОП№ 1 – 80000,00 лв. без ДДС, която представлява 31,314% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 2 – 5416,66 лв. без ДДС, която представлява 13,863% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 3 – 30000,00 лв. без ДДС, която представлява 11,753% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 4 - 30000,00 лв. без ДДС, която представлява 11,753% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 5 – 30000,00 лв. без ДДС, която представлява 11,753% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 6 – 16560,00 лв. без ДДС, която представлява 6,482% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 7- 13500,00 лв. без ДДС, която представлява 5,284% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 8 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 3,914% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 9 – 3666,66 лв. без ДДС, която представлява 1,435% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 10 – 2416,66 лв. без ДДС, която представлява 0,946% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 11 – 3917,50 лв. без ДДС, която представлява 1,533% от общата стойност на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 205416.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 255477.48 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ОП№ 6 „Метаболитна клетка със 1 брой стелаж за метаболитни клетки“ - 10 броя; ОП№ 7 „Ултразвуков хомогенизатор“ - 2 броя; ОП№ 8 „Система за полимеразна реакция /PCR/“; ОП№ 9 „Манекен за основни болнични грижи“; ОП№10 „Симулатор на дете за сестрински грижи“; ОП№ 11 „Диагностична система за плантарни измервания“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 11-те (единадесет) обособени позиции е в размер от 255 477,48 лв. без ДДС, от които: за ОП№ 6 – 16560,00 лв. без ДДС, която представлява 6,482% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 7- 13500,00 лв. без ДДС, която представлява 5,284% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 8 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 3,914% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 9 – 3666,66 лв. без ДДС, която представлява 1,435% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 10 – 2416,66 лв. без ДДС, която представлява 0,946% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 11 – 3917,50 лв. без ДДС, която представлява 1,533% от общата стойност на поръчката. Прогнозните стойности на обособени позиции №6, №7, №8, №9, №10 и №11 са под 154464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7, №8, №9, №10 и №11 е под прага от 30000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 11 (единадесет) позиции, както следва: ОП№ 1„Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“; ОП№ 2 „Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“; ОП№ 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“; ОП№ 4 „Професионален анализатор на телесен състав“; ОП№ 5 „Спектрофотометър“ - 2 броя; ОП№ 6 „Метаболитна клетка със 1 брой стелаж за метаболитни клетки“ - 10 броя; ОП№ 7 „Ултразвуков хомогенизатор“ - 2 броя; ОП№ 8 „Система за полимеразна реакция /PCR/“; ОП№ 9 „Манекен за основни болнични грижи“; ОП№10 „Симулатор на дете за сестрински грижи“; ОП№ 11 „Диагностична система за плантарни измервания“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 11-те обособени позиции е в размер от 255 477,48 лв. без ДДС, от които: за ОП№ 1 – 80000,00 лв. без ДДС, която представлява 31,314% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 2 – 5416,66 лв. без ДДС, която представлява 13,863% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 3 – 30000,00 лв. без ДДС, която представлява 11,753% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 4 - 30000,00 лв. без ДДС, която представлява 11,753% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 5 – 30000,00 лв. без ДДС, която представлява 11,753% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 6 – 16560,00 лв. без ДДС, която представлява 6,482% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 7- 13500,00 лв. без ДДС, която представлява 5,284% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 8 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 3,914% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 9 – 3666,66 лв. без ДДС, която представлява 1,435% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 10 – 2416,66 лв. без ДДС, която представлява 0,946% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 11 – 3917,50 лв. без ДДС, която представлява 1,533% от общата стойност на поръчката. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции №6, №7, №8, №9, №10 и №11 са под 154464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7, №8, №9, №10 и №11 е под прага от 30000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции от № 6 до № 11 включително ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 205416,66 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „Открита процедура” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191017PMeS2488204

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора