Версия за печат

00105-2019-0030

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов № 2, За: Станислава Костова, България 1113, София, Тел.: 00352948 2910, E-mail: stanislava.kostova@mfa.bg, Факс: 003592948 3570

Място/места за контакт: Министерство на външните работи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.mfa.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/zop/procurements/7222.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: външна политика

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между НВЦ и консулските служби в рискови държави, проект: „Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Република България"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото на изпълнение на доставките е в гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е доставка на сателитно и мрежово оборудване и тестване след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ внедри и направи необходимите конфигурации с цел изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, която да осигури непрекъсваема свързаност между Национален визов център (НВЦ) и консулските служби и също така да бъдат постигнати критериите за сигурност и надеждност за пренос на лични и биометрични данни спрямо изискванията на националното законодателство и ЕС, в това число и в рискови държави и/или с ниско качество на предоставяната свързаност, а така също и държавите, където са ограничени или липсват възможности за изграждане на защитени канали чрез публичните или общодостъпни комуникационни услуги. В предмета на обществената поръчка е включено и обучение на системни администратори на НВИС и на служители на консулските служби, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.Изискванията относно сателитното оборудване е посочено в Техническата спецификация. Изпълнителят следва да осигури гаранционно сервизно обслужване на доставеното сателитно оборудване, съгласно изискванията в Техническата спецификация. Гаранционният срок на сателитното и комуникационно оборудване е мин. 5 години и започва да тече от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването. Предметът на обществената поръчка съдържа класифицирана информация и представлява доставка на чувствителна техника, която попада в обхвата на чл. 148, ал. 1, т. 2 , във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки. Настоящата обществена поръчка съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), поради което на основание чл. 172, ал. 3 от ЗОП възложителят поставя изисквания за защита на класифицираната информация при предоставяне на техническата спецификация на участниците в процедурата и при сключването на договора. Изискванията относно сателитното оборудване е посочено в Техническата спецификация.Техническата спецификация е приложена в отделен документ, който се получава от участниците в процедурата, поканени от Възложителя да представят оферта, по реда и при условията на ЗЗКИ, след извършен предварителен подбор на кандидатите по реда на чл. 75 от ЗОП.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

32530000, 32420000

Описание:

Оборудване за сателитна комуникация
Мрежово оборудване

ІІ.1.7) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител.

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Необходимите Сателитно комуникационно оборудване и мрежовото оборудване са дефинирани в Техническата спецификация.

Стойност, без да се включва ДДС
323522 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора 1. Гаранцията за изпълнение на договора представлява 4 % (четири на сто) от общата стойност на договора без ДДС, представена от определения изпълнител в момента на неговото сключване. Гаранцията за изпълнение в размер на 2%, които служат за обезпечаване на доставката, в размер на 1 %, който служи за обезпечаване на извършено тестване на сателитната свързаност и проведено обучение, а в размер 1 % (едно на сто) - обезпечава гаранционното сервизно обслужване. 2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 2.1. парична сума; 2.2. банкова гаранция; 2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 3. Гаранцията по т. 2.1 или т. 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 7. При представяне на гаранцията под формата на парична сума, тя се внася по банков път, на името на МВнР: БНБ – ЦУ,Банкова сметка: BG45 BNBG 9661 3300 1343 01 BIC: BNBGBGSD 8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка и да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след приемане на доставката на оборудването, с подписване на приемо-предавателния протокол по отношение на 2%, които служат за обезпечаване на доставката, 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол по отношение на 1 %, който служи за обезпечаване на извършване на тестването и обучението на служителите, а по отношение на 1 %, предвиден за обезпечаване на гаранционното сервизно обслужване, същата следва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане гаранционния срок на доставяното оборудване. 9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 10. Застраховката по т. 2.3, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, трябва да бъде със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след приемане на доставката на оборудването, подписване на приемо-предавателен протокол по отношение на 2%, които служат за обезпечаване на доставката, 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол по отношение на 1 %, който служи за обезпечаване на извършване на тестването и обучението на служителите, а по отношение на 1 %, предвиден за обезпечаване на гаранционното сервизно обслужване, същата следва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане гаранционния срок на доставеното оборудване. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща на изпълнителя дължимите суми съгласно условията на проекто договора Първо плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща 80 (осемдесет) % от общата цена в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемането на доставеното и монтирано оборудване, което се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол, гаранционни карти и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която е посочен вида и количеството на доставеното оборудване с единични цени и серийни номера на основните компоненти.Окончателно плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща 20 (двадесет) % от остатъка от общата цената в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на тестването на сателитната комуникационна свързаност между НВЦ и консулските служби в рисковите държави, съгласно Техническата спецификация и след провеждане на обучение на системни администратори от НВИС и служители на консулските служби. Плащането се извършва след приемането на работата без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо- предавателен протокол и представяне на фактура. За проведеното обучение се подписва отделен приемо- предавателен протокол и се представя отделна фактура от Изпълнителя. Плащане по договора не се извършва в случай, че за изпълнителя е получена информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници” за наличието на публични задължения, съгласно Решение на МС № 592/21.08.2018 г. В този случай плащането се извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или еквивалентен друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията

Участникът следва да притежава валидно удостоверение, разрешение или потвърждение за сигурност до ниво „Поверително“ или по-високо, даващо му право да създава, обработва и съхранява класифицирана информация със срок на валидност, не по-кратък от 3 месеца след крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата. 2. Валидни удостоверения, разрешения или потвърждения за достъп до класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ до ниво „Поверително“ или по-високо със срок на валидност, не по-кратък от 3 месеца след крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата следва да притежав ат лицата, които участникът предвижда да бъдат ангажирани с непосредственото изпълнение на договора.3. Сертификати или временен сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) за работа с класифицирана информация; 4. Участникът следва да има възможност да обработва, съхранява и предава класифицирана информация до ниво „Поверително“ или по-високо, като разполага със сертифицирана регистратура за класифицирана информация на съответното ниво. Възложителят признава разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата членка, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. При условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка. Изискванията се отнасят и за подпизпълнителите и трети лица, на чиито капацитет се позовава кандидатът.

ІІІ.1.5) Информация относно проучване за надеждност
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от НК; 2. който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1. в друга държава членка или трета страна; 3. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 4. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си , а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 5. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечeние на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.6. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;7. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките; 8. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор; 9. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност. Основанията по т.1-3 и т .8 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. При прилагане на основанията за отстраняване по т.1– 9 не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП. 10. който е свързано лице с друг кандидат в процедурата; 12. който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 13. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (обн. ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018 г.)

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от НК; 2. който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1. в друга държава членка или трета страна; 3. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 4. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си , а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 5. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечeние на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.6. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;7. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките; 8. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор; 9. установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност. Основанията по т.1-3 и т .8 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. При прилагане на основанията за отстраняване по т.1– 9 не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП. 10. който е свързано лице с друг кандидат в процедурата; 12. който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 13. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (обн. ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018 г.)

ІІІ.2.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически и/или професионални възможности
Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Заявлението за участие следва да съдържа доказателства по чл. 106, ал.1, т.5 от ППЗОП. 1.Копие на валидно удостов.за достъп до класиф. информ.със срок на валидност, не по-кратък от 3 м. след крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата валидно удостоверение, разрешение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ за сигурност до ниво „Поверително“ или по-високо;2. Копия на Валидни удостоверения, разрешения или потвърждения за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ или по-високо със срок на валидност, не по-кратък от 3 месеца след крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата следва да притежават лицата, които ще бъдат ангажирани с непосредственото изпълнение на договора;3. Сертификати или временен сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) за работа с класифицирана информация.4.Копие на сертфикат на регистратура за класифицирана информация на ниво "Поверително" или по-високо; 5. Списък на изпълнените дейности (доставки) за посл. 3 год. считано от датата на подаване на офертата. Изискването се удостоверява със списък на доставките.6.Копие на сертификат със стандарт ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството“ или еквивалент с обхват оборудване за сателитно и/ или комуникационно оборудване, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кандидатите следв да притежават: 1.Валидно удостов.за достъп до класиф. информя по смисъла на ЗЗКИ за сигурност до ниво „Поверително“ или по-високо; 2. Валидни удостоверения, разрешения или потвърждения за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ или по-високо на лицата, които ще бъдат ангажирани с непосредственото изпълнение на договора ;3. Кандидатът/участникът следва да има възможност да обработва, съхранява и предава класифицирана информация до ниво „Поверително“ или по-високо, като разполага със сертифицирана регистратура за класифицирана информация на съответното ниво. Регистратурата за класифицирана информация е отговорна за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на упълномощени лица. 4.Сертификат или временен сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) за работа с класифицирана информация; 5.Кандидатите по обществената поръчка трябва да са изпълнили минимум 1 дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 год., считано от датата на подаване на заявлението.Под „сходни с предмета на обществената поръчка” да се разбира – изпълнени дейности за доставка и гаранционно обслужване на сателитно и/ или комуникационно оборудване. Възложителя не поставя изискване за изпълнен обем.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Офертата съдържа и вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнители и съотвтетните доказателства по чл. 106, ал. 1, т.5 от ППЗОП. Подизп. следва да притежава:1.Копие на валидно удостов.за достъп до класиф. информ.със срок на валидност, не по-кратък от 3 м. след крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата валидно удостоверение, разрешение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ за сигурност до ниво „Поверително“ или по-високо;2. Копия на Валидни удостоверения, разрешения или потвърждения за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ или по-високо със срок на валидност, не по-кратък от 3 месеца след крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата следва да притежават лицата, които ще бъдат ангажирани с непосредственото изпълнение на договора;3. Сертификати или временен сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) за работа с класифицирана информация.4.Копие на сертфикат на регистратура за класифицирана информация на ниво "Поверително" или по-високо; 5. Списък на изпълнените дейности (доставки) за посл. 3 год. считано от датата на подаване на офертата. Изискването се удостоверява със списък на доставките.6.копие на сертификат със стандарт ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството“ или еквивалент с обхват оборудване за сателитно и/ или комуникационно оборудване, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Документите с които се доказват критериите за подбор се подават от подизпълнителите в офертата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Според вида и дела на дейностите, които ще изпълнява, подизпълнителите посочени в офертата на кандидата следва да притежават: 1.Валидно удостов.за достъп до класиф. информя по смисъла на ЗЗКИ за сигурност до ниво „Поверително“ или по-високол; 2. Валидни удостоверения, разрешения или потвърждения за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ или по-високо на лицата, които ще бъдат ангажирани с непосредственото изпълнение на договора ;3. Кандидатът/участникът следва да има възможност да обработва, съхранява и предава класифицирана информация до ниво „Поверително“ или по-високо, като разполага със сертифицирана регистратура за класифицирана информация на съответното ниво. Регистратурата за класифицирана информация е отговорна за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на упълномощени лица. 4.Сертификат или временен сертификат за наличие на комуникационно-информационна система (КИС) за работа с класифицирана информация; 5.Кандидатите по обществената поръчка трябва да са изпълнили минимум 1 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 год., считано от датата на подаване на заявлението.Под „сходни с предмета на обществената поръчка” да се разбира – изпълнени дейности за доставка и гаранционно обслужване на сателитно и/ или комуникационно оборудване. Възложителя не поставя изискване за изпълнен обем.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
ІV.3.4) Срок за получаване на заявления за участие
18.11.2019 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България"Национална програма /ИГРП 2016 по ФВС, Специфична цел 1 „Подкрепа за обща визова политика”, Национална цел 1 „Национален капацитет”, Дейност: Изграждане на защитена комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център. Осигуряване на алтернативни комуникационни канали за връзка на консулските служби с ограничен достъп до VPN”.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който:1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. не е изпълнил условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 3. е представил оферта, която не отговаря на:а) предварително обявените условия за изпълн.на поръчката;б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалн. и труд.право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междун. екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;5. кандидат, подал заявление за участие, което не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок 6. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 5.е подал оферта която не отговаря на услов. за представяне. Предмета на поръчката съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на ЗЗКИ, поради което на основание чл. 172, ал. 3 от ЗОП възлож.поставя изисквания за защита на класифицираната информация при предоставяне на технич. спецификация на участниците в процедурата и при сключването надоговора.Технич.специф. е приложена в отделен документ, който се получава от участниците, поканени от Възлож. да представят оферта, по реда и при условията на ЗЗКИ.Изпълн. трябва да бъде оторизиран от производителя или от негов представител да предлага и да извършва гаранционно обслужване на Сат. оборудване. За доказване на това изискване се представя оторизационно писмо, сертификат или друг документ (оригинал или заверено копие) от производителя или от негов представител, от който е видно, че Изпълн.е оторизиран да предлага и да извършва гаранц. сервизно обслужване на Сат.оборудване.Доставката се придружава с декларации/сертификати за произход за всяко изделие, декларации за съответствие, гаранционни карти, инструкции за експлоатация, сервизна документация от производителя на оборудването, инструкции за монтаж и др. (на хартиен и електронен носител). Всички доставени изделия следва да са окомплектовани с необход.аксесоари, осигуряващи работата им..В съответствие с чл.55 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от датата на приемане на протокола от работата на комисията, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това. Кандидатите могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, по реда на чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2019 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ