Версия за печат

00105-2019-0030

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 37-00-69 от дата 15.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

BG411, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов № 2, За: Станислава Костова, България 1113, София, Тел.: 02 9482910, E-mail: stanislava.kostova@mfa.bg, Факс: 02948 3570

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mfa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mfa.bg/bg/zop/procurements/7222.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: външна политика


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Ограничена процедура


IІI: Правно основание

Чл. 160 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между НВЦ и консулските служби в рискови държави, проект: „Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Република България"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка в сградата на МВнР - гр. София , ул. "Ал. Жендов" № 2 на сателитно и мрежово оборудване и тестване след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ внедри и направи необходимите конфигурации с цел изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, която да осигури непрекъсваема свързаност между Национален визов център (НВЦ) и консулските служби в рискови държави и също така да бъдат постигнати критериите за сигурност и надеждност за пренос на лични и биометрични данни спрямо изискванията на националното законодателство и ЕС, в това число и в рискови държави и/или с ниско качество на предоставяната свързаност, а така също и държавите, където са ограничени или липсват възможности за изграждане на защитени канали чрез публичните или общодостъпни комуникационни услуги. В предмета на обществената поръчка е включено и обучение на системни администратори на НВИС и на служители на консулските служби, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.Изискванията относно сателитното оборудване е посочено в Техническата спецификация. Изпълнителят следва да осигури гаранционно сервизно обслужване на доставеното сателитно и мрежово оборудване, съгласно изискванията в Техническата спецификация. Гаранционният срок на сателитното комуникационно и мрежово оборудване е мин. 5 години и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването. Предметът на обществената поръчка съдържа класифицирана информация и представлява доставка и монтаж на чувствителна техника, която попада в обхвата на чл. 148, ал. 1, т. 2 , във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки. Настоящата обществена поръчка съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), поради което на основание чл. 172, ал. 3 от ЗОП възложителят поставя изисквания за защита на класифицираната информация при предоставяне на техническата спецификация на участниците в процедурата и при сключването на договора. Изискванията относно сателитното и мрежово оборудване е посочено в Техническата спецификация. Изпълнителят следва да осигури гаранционно сервизно обслужване на доставеното сателитно и мрежово оборудване, съгласно изискванията в Техническата спецификация. Гаранционният срок на сателитното комуникационно и мрежово оборудване е мин. 5 години и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

По договор за БФП № 812108-102/13.10.2016 год. за подпомагане на проект с наименование: "Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България", финансиран в рамките на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС). Проектът попада в Специфична цел 1 "Подкрепа на визовата политика", национална цел "Национален капацитет" от Национална програма за подпомагане от ФВС.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции, поради обстоятелството, че отделните компоненти и дейности са взаимно свързани и са предназначени за интегриране на цялостно решение, осигуряващо консистентна сигурност, производителност и функционалност. Придобиването на оборудване с различни технически характеристики ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при интеграцията, експлоатацията и поддържането на системата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 323522 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Министерство на външните работи (МВнР), както и ресурсите на неговите информационни и комуникационни системи, са определени като стратегически обект/дейност по смисъла на ПМС № 181/20.07.2009 год. (съгласно т. 1.4. от Раздел VIII и т.2.6. от Раздел IХ от Приложението към чл. 1, ал. 1). В изпълнение на Решение № 404/21.07.2017 год. на МС (СлП), както и с оглед указанията на ДАНС, дадени в писмо изх. № И-1688/20.09.2017 год., е необходимо да бъдат приложени мерки за повишаване на информационната защита с цел минимизиране на рисковете от злонамерени кибер въздействия, които се фокусират върху уязвимости на комуникационните и информационните системи. От независими експерти са идентифицирани потенциални проблеми в техническото състояние на комуникационните и информационните системи на министерството, които определят риска от отказ от услуги като критичен. С оглед на изложеното е необходимо възлагане на поръчка за доставка на комуникационна техника за нуждите на НВЦ при МВнР. Налице са обстоятелствата, които могат да доведат до последващо възникване на опасност за националната сигурност и могат съществено да затруднят или нарушат нормалното изпълнение на нормативно установената дейност на възложителя. От информацията в МВнР, както и съгласно посоченото по-горе писмо на ДАНС, предметът на поръчката съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна, което задължава възложителя да проведе процедура по реда на част IV от Закона за обществените поръчки (ЗОП). С цел гарантиране принципите по чл. 2, ал. 1 от ЗОП Възложителят избира прилагането на ограничена процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, по реда на чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мая Иванова Андонова-Генова

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция УСМТО, упълномощен възложител съгласно заповед № 95-00-390/21.09.2017 год. на министърана външните работи