Версия за печат

01967-2019-0001

BG-Своге:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 42-1 от дата 14.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000764445

BG412, Професионална гимназия Велизар Пеев, гр. Своге, гр. Своге, ул. „Отец Паисий“ № 9, За: Станчо Иванов Атанасов, България 2260, Своге, Тел.: 088 8650376, E-mail: pg_vpeev@abv.bg, Факс: 0726 98844

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pg-vpeev.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.pg-vpeev.com/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Своге

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво 0,001% S - ЕВРО5 за отопление за нуждите на Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Своге. Прогнозно количество: 40 000 литра (+/- 20%). Количеството е ориентировъчно. Възложителят не е дължен да зяви и купи посоченото прогнозно количество, а ще го усвоява периодично, според нуждите си. Изпълнителят няма да има претенции към възложителя, ако последният не поръча и не купи цялото прогнозно количество гориво. Доставеното течно гориво за отопление трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Горивото следва да бъде доставено на адреса на възложителя - гр. Своге, ул. „Отец Паисий“ № 9 с осигурен транспорт от изпълнителя. Доставката се извършва периодично, до 3 дни от получена от изпълнителя писмена заявка на възложителя (вкл. и по електронна поща) с посочено количество за съответната доставка. Срокът на договора е една година от неговото сключване. Договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса. Плащането на доставените количества гориво ще се извършва по банков път, по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 20 (двадесет) дни след представяне на фактура на възложителя от изпълнителя за извършената доставка. Всяка фактура да се придружава от подписан от страните приемо-предавателен, декларация за съответствие на качеството на течните горива и разпечатка на цените, валидни в деня на доставката. Горивото следва да е произведено 2019 - 2020 г. При подписването на договора изпълнителят е длъжен да представи документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1, изр. второ от ЗОП, възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се извършва от един доставчик. Предметът на обществената поръчка е един, поради което не е налице хипотезата на § 2, т. 29 ЗОП. Отделно от това разделянето на поръчката на обособени позиции би довело до затруднение в реализиране на отделните доставки, а необходимостта от координиране на различни изпълнители би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление в случай че предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Към момента на откриване на процедурата горивото за отопление е включено в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП /ПМС № 191/29.07.2016 г., изменено с ПМС № 347/08.12.2016 г./. Това дава право възложителят да открие процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимото на Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Своге гориво за отопление. На основание чл. 64, ал. 1, предл. второ ППЗОП възложителят не сочи лица, които ще бъдат поканени за участие в договаряне. На основание чл. 65, ал. 1 ППЗОП възложителят не прилага разпоредбата на чл. 64, ал. 2 и 3 ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 64, ал. 1 и чл. 65, ал.1 ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Станчо Иванов Атанасов

VIII.2) Длъжност

директор