01073-2019-0009

BG-Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-09-445 от дата 15.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, ОБЩИНА МЪГЛИЖ, пл. Трети март № 32, За: Зорница Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 00359 43213301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 00359 43212255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.maglizh.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. МЪГЛИЖ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул. „1-ви май” от о.т. 333 до о.т. 190 в гр. Мъглиж” Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улица "Генерал Гурко" от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина 952 м“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително монтажни работи, свързани с рехабилитация на улица „1-ви май” от ОТ 333 до ОТ 190 и улица "Генерал Гурко" от ОТ 1029 до ОТ 633 на територията на град Мъглиж, Община Мъглиж, в това число: рехабилитация на основа и асфалтови настилки - 11 915 м2, подмяна на бордюри - 2 015 м2, подмяна на тротоарна настилка 2 895 м2 и други.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-7.001-0036-C01/ 03.05.2019 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1101464.62 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектът на поръчката е изпълнение на строеж, по смисъла на § 2, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, общата прогнозна стойност на обществената поръчка попада в обхвата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. По смисъла на чл. 21, ал. 16, т. 1 от ЗОП при възлагане на обществена поръчка с обект изпълнение на строеж, отделните поръчки с идентичен или сходен предмет не следва задължително да се обединяват в рамките на 12 месеца. Във връзка с изложеното се обява процедура „Публично състезание“ за избор на изпълнител на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал. 16, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичаето на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Душо Иванов Гавазов

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет, изпълняващ функциите на Кмет на Община Мъглиж, съгласно Заповед № РД-09-390/19.09.2019 г. на Кмета на Община Мъглиж