00267-2019-0086

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 19РОП-79 от дата 15.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Антоанета Отонова-Димитрова - ст. юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор по време на СМР на многофамилни жилищни сгради, намиращи се на територията на Община Пловдив по две обособени позиции, етап I.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор по време на СМР на многофамилни жилищни сгради, намиращи се на територията на Община Пловдив по две обособени позиции, етап I и са описани и представени в Технически спецификации, както и в Условията и указанията и проекта на договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 57589.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се провежда чрез открита процедура за възлагане на основание чл. 73, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Условията на чл. 12 от ЗОП не се прилагат, тъй като предметът на същата не попада в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 114 от ЗОП настоящата поръчка се обявява под условие „наличие на финансиране“, тъй като към момента на откриването няма сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение. При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП. Оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние на участниците.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тодор Димитров Тодоров

VIII.2) Длъжност

Директор на Дирекция "ОП", Община Пловдив, упълномощено лице, съгласно Заповед № 19ОА-2414/04.10.2019г.