Версия за печат

00045-2019-0018

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 171 от дата 11.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, За: Звено ОП - Петя Гавазова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Сервизно обслужване на медицинска техника по обособени позиции в "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по обособени позиции

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13618.8 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП Възложителят открива процедура по договаряне без предварително обявление с предмет: "Сервизно обслужване на медицинска техника по обособени позиции в „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД" С Решение № 67/02.05.2019 г. е обявена открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, публикувана в РОП под № 00045-2019-0006, с предмет: "Сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции". С Решение № 111/27.06.2019г., на управителя на "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД, на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП е прекратена частично процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособена позиця № 5, 6, 26 и 27, поради неподаване на нито една оферта. На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП е прекратена частично процедурата по отношение на обособени позиции № 9, 14, 15, 16, 17 и 30, поради това, че всички подадени оферти не отговарят на условията за представяне. Предвид изложените по-горе обстоятелства, Възложителят решава да проведе процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. "Елпак Лизинг" ЕООД Адрес: гр. Варна, ул. "Иван Богоров" № 12 представлявано от: Пламен Калайджиев - управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 5, б. "а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител