Версия за печат

00373-2019-0031

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 2761 от дата 09.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 4 (четири) позиции, както следва: ОП№ 1 „Извършване на текущ ремонт на обект: Коридори на 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж на Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП№ 2 „Извършване на текущ ремонт на обект: Хидроизолация частично на тераси бл. 5 и бл. 6 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП№ 3 „Извършване на текущ ремонт на междинен покрив към вътрешен двор на Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП№ 4 „Извършване на неотложен ремонт на отоплителната инсталация на Деканат и Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 4-те обособени позиции е в размер от 265084.52 лв. без ДДС (двеста, шестдесет и пет хиляди и осемдесет и четири лева и 52 ст. без вкл. ДДС), от които: за ОП№ 1 – 209174,00 лв. без ДДС, която представлява 78,909% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 2 – 5080,00 лв. без ДДС, която представлява 1,916% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 3 – 30680,52 лв. без ДДС, която представлява 11,574% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 4 – 20150,00 лв. без ДДС, която представлява 7,601% от общата стойност на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 214254 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 265084.52 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ОП№ 3 „Извършване на текущ ремонт на междинен покрив към вътрешен двор на Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП№ 4 „Извършване на неотложен ремонт на отоплителната инсталация на Деканат и Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 4-те обособени позиции е в размер от 265084.52 лв. без ДДС (двеста, шестдесет и пет хиляди и осемдесет и четири лева и 52 ст. без вкл. ДДС), от които: за ОП№ 1 – 209174,00 лв. без ДДС, която представлява 78,909% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 2 – 5080,00 лв. без ДДС, която представлява 1,916% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 3 – 30680,52 лв. без ДДС, която представлява 11,574% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 4 – 20150,00 лв. без ДДС, която представлява 7,601% от общата стойност на поръчката.Прогнозните стойности на ОП№ 3 и № 4 са под 1 000 000 лв. и не надвишават 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като прогнозната стойност на ОП№ 3 и № 4 са под прага от 50 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 4 (четири) позиции, както следва: ОП№ 1 „Извършване на текущ ремонт на обект: Коридори на 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж на Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП№ 2 „Извършване на текущ ремонт на обект: Хидроизолация частично на тераси бл. 5 и бл. 6 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП№ 3 „Извършване на текущ ремонт на междинен покрив към вътрешен двор на Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; ОП№ 4 „Извършване на неотложен ремонт на отоплителната инсталация на Деканат и Морфоблок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 4-те обособени позиции е в размер от 265084.52 лв. без ДДС (двеста, шестдесет и пет хиляди и осемдесет и четири лева и 52 ст. без вкл. ДДС), от които: за ОП№ 1 – 209174,00 лв. без ДДС, която представлява 78,909% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 2 – 5080,00 лв. без ДДС, която представлява 1,916% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 3 – 30680,52 лв. без ДДС, която представлява 11,574% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 4 – 20150,00 лв. без ДДС, която представлява 7,601% от общата стойност на поръчката. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на ОП№ 3 и № 4 са под 1 000 000 лв. и не надвишават 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като прогнозната стойност на ОП№ 3 и № 4 са под прага от 50 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП № 3 и № 4 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 214254,00 лв. без ДДС (явяваща се обща прогнозна стойност за ОП№ 1 и № 2) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „публично състезание” по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191009IWoR2477250

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора