Версия за печат

00115-2018-0024

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Моника Петрова - гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/387/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-1259 от 15.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2018-0024
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и проект "Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе, по сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01, по обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-70 от 19.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, район Младост, бул. Цариградско шосе № 139, България 1000, София, Тел.: 02 9766896, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 9766896

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на оригинални и пълнене на тонер касети за лазерни принтери, мултифункционални устройства, копирни машини, глави за мастилено-струйни принтери и ленти за матрични принтери за нуждите на Общи

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
19977.19 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 7% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.09.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
13753.73 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.10.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Пламен Пасев Стоилов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Русе