Версия за печат

00016-2019-0003

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

11. Инженерство, профил Пожарна безопасност и безопасност на труда


Решение номер 349 от дата 07.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, ул. Васил Левски №109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://apriltsi.acstre.com/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://apriltsi.acstre.com/section-140-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

«СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях»

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща извършване на реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Априлци. Уличната мрежа на територията на гр. Априлци играе главна роля в живота на местните жители, тъй като осигурява основната транспортна свързаност на територията на общината. Ето защо е от изключително значение уличната мрежа на територята на Община Априлци да е в добро състояние, за да осигурява безпрепятствена и безопасно връзка с близките и по-отдалечени населени места. Дейността предвижда извършване на реконструкция и рехабилитация на следните съществуващи улици в населените места: - Ул. „Отдих“, кв. „Острец“ от ОК 177 до ОК 111 – гр.Априлци (дължина 1094.26 м); - Ул. „Чуклата“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 250.74 м); - Ул. „Вълко Йонков“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 388.21 м); - Ул. „Ново село“, кв. „Ново село“ – гр. Априлци; - Ул. „Търговска“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 357.360 м); - Ул. „Пастуханска“, кв. „Зла река “ – гр.Априлци (дължина 232.95 м); - Ул. „Радевска“, кв. „Зла река “ – гр.Априлци (дължина 380.33 м); - Ул. „Хризантема“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 480.15 м); Освен пътната настилка по време на строителството ще бъде извършен демонтаж и възстановяване на съществуващи тротоари.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.006-0070 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е, че всички видове строително-монтажни дейности по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като разделянето и възлагането на различни изпълнители на предмета на поръчката ще затрудни качественото и навременно изпълнение поради необходимостта от организация на строителството на няколко места. Никоя от дейностите, предмет на обществената поръчка, не би могла да се отдели така, че да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение дейности са систематично, икономически и технически неделими. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност участниците, респ. бъдещият изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. На следващо място, не е маловажен и фактът, че ще се генерира документооборот (актове и протоколи съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването, както на отделните подобекти, така и на цялостния обект на строителство. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1138154.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.20, ал.2 от ЗОП Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за строителство до от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на настоящата поръчката е в размер на 1 138 154.66 лв. без ДДС, което попада в пределите на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публичното състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Младен Максимов Пелов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци