Версия за печат

02709-2019-0097

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 427 от дата 07.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/- Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Териториално поделение Държавно горски стопанство "Говежда" към СЗДП ДП Враца.Видовете канцеларски материали и офис принадлежности /45 вида артикули, като: копирна хартия -350 бр. пакета по 500 л/пакет; хартия карирана А4 - 5 бр. пакета по 250 л/пакет; тетрадки твърди корици -30бр; химикалки - 180 бр.маркери - 100 бр. и др./, изискванията и технически характеристики, на които следва да отговарят артикулите са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Посочените количества на артикулите са прогнозни и ориентировъчно посочени за срока на изпълнение на договора /36 месеца/. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заявява изпълнението на всички посочени количества и видове канциларски материали и офис принадлежности или в случай на необходимост да завиши количествата, като същите ще се заплащат по единични цени, посочени в офертата на избрания за Изпълнител.Възложителят може да заявява артикули извън номенклатурата посочена в техническата спецификация, със случаен и еднократен характер на потребност по официален каталог/списък на участника, актуален към момента на подадената заявка, съдържащ цялата гама на предлаганите артикули със съответните продажни цени без включено ДДС, без да се надвишава стойността на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложител на настоящата обществена поръчка е ДП СЗДП Враца, а ДГС Говежда е нейно териториално поделение.СЗДП Враца е разделило поръчката за доставка на канцеларски материали между деветнадесет свои териториални поделения, чиито директори по силата на упълномощаване провеждат процедури по ЗОП.Разделянето на вече обособената позиция на повече обособени позиции е неоправдано предвид ниската стойност на обществената поръчка. При възлагане на обществената поръчка на един изпълнител ще се постигне максимална бързина на изпълнението, което от своя страна, няма до доведе до нарушаване принципа на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е съгласно утвърден план-график за обществени поръчки, изготвен въз основа на подадени заявки от териториалните поделения и утвърден с Решение № 3 от Протокол № 15-1 от 21.11.2018г. на Управителния съвет на Северозападно държавно предприятие.Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е на стойност от 70 000 до 280 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят ДП СЗДП Враца, чието поделение е ТП ДГС "Говежда" провежда някоя от предвидените в чл.18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. При процедура по ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие, като по този начин се постига в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Говежда, упълномощен от Директора на ДП СЗДП Враца да организира и/или възлага обществени поръчки на основание чл.7, ал.1 от ЗОП - пълномощно № СЗДП 977-8/14.04.2016 г.