Версия за печат

00267-2019-0084

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 19РОП-77 от дата 07.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, За: инж. Борислав Кръстев - Ръководител на проект и Недялка Барганова - Координатор обществени поръчки и изпълнение на договори - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 882393456, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 0359 32656703

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1,квартал (част) бул. "Дунав" -"Брезовско шосе"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1,квартал (част) бул. "Дунав" -"Брезовско шосе". Бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” обхваща бул. „Дунав” от бул. ”Васил Априлов” до бул.”Брезовско шосе” и бул.”Брезовско шосе” от бул. „Дунав” до Северен обходен колектор. Видовете работи са следните: Машинен изкоп – 68 244,00 м3 Ръчен изкоп – 3 173,00 м3 Монтаж на укрепителна система за изкопи – 31 424,80 м2 Монтаж на дренажна тръба DN 250/218-270о – 5 492,00 м. Направа на дренаж /основа от филц/ - 3 401,00 м3 Доставка и монтаж на греди за нивелация – 920,00 бр. Монтаж на GRP тръби за канализация DN2500, респ. DN2000, с коравина SN 10000 и за налягане PN 1 – 5 242,00 м. Монтаж на PEHD тръби за водопровод от DN63 до DN160 – 2 101,00 м. Монтаж чугунени тръби DN500 (DI) – 1 002,00 м. Подложка от пясък – 2 047,00 м3 Обратен насип от несвързана почва – речна баластра, трошляк – 2 038,00 м3 Изграждане на ревизионни шахти, съгласно EN 1916 или еквивалент – 24,00 бр. Изграждане на системата за улично отводняване – 40,00 бр. Възстановяване на съществуващата настилка - 19 038,00 м2 Водочерпене – 1 370,00 мсм

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка е по проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" ,който се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Приоритетна ос "Води", процедура BG16M1OP002 -1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти", финансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд, националния бюджет и бюджета на община Пловдив. Процедурата ще се проведе и след това договора ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата поръчка по обособени позиции не е целесъобразно, тъй като и магистралния водопровод и облечителния колектор са ситуирани в северното платно на бул. „Дунав“ и попадат в една технологична зона за строителство. Наличието на множество напречни комуникации (топлопроводи, водопроводи и кабелни мрежи), при чието преминаване следва да се опази тяхната цялост и да се спазят определените коти дъно и наклони изискват последователното изпълнение от точката на заустване до точката на включване в Гл. колектор VII. Настоящата поръчка е обвързана с обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 по обособени позиции”, за Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”, за която след проведена процедура е определен изпълнител. Настоящата обществена поръчка сама по себе се е била обособена позиция в предходни обществени поръчки, като следва: Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” по обособени позиции”: Обособена позиция №1: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”, Обособена позиция №2: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2)” и Обособена позиция №3: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3”, открита с решение 18РОП74 от 30.07.2018 г. На 12.12.2018 г. беше публикувано Решение №18РОП74(8) от 12.12.2018 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция 2 и за прекратяване на процедурата по Обособени позиции 1 и 3. Решението не беше обжалвано и влезе в сила. Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” по обособени позиции”: Обособена позиция №1: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” и Обособена позиция №2: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3”, открита с решение 19РОП-20 от 26.02.2019 г. На 10.04.2019 г. беше публикувано Решение №19РОП-20(5) от 10.04.2019 г. за прекратяване на процедурата по Обособена позиция 1. Решението не беше обжалвано и влезе в сила. С оглед гореизложеното следва да се проведе обществена поръчка с горния предмет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 24640000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 19РОП-20 от 26.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2019-0022

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок съгласно чл. 197 ал. 1 т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Ръководител на проект и Възложител съгласно Заповед № 18ОА105/22.01.2018 г. на Кмета на Община Пловдив