Версия за печат

01090-2019-0002

BG-Исперих:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 482 от дата 07.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 116504387

BG324, Многопрофилна болница за активно лечение-Исперих ЕООД, ул.Ахинора, За: Анифе Фераим, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2517, E-mail: mbal2isperih@abv.bg, Факс: 08431 2517

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal-isperih.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal-isperih.com/pages/obshtestveni-porachki-2019g-.

I.2) Вид на възложителя

Друг: лечебно заведение по чл.9, ал.1,т.1 от ЗЛЗ

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - „Доставка на медицински консумативи за микробиология”; Обособена позиция 2 - „Доставка на консумативи за образна диагностика” Обособена позиция 3 - „Доставка на консумативи и превързочни материали” Обособена позиция 4 - „Доставка на реактиви и консумативи за биохимия BS-200 E и глюкоза- BIOSEN C line” Обособена позиция 5 - „Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализ /ABL-5 и Prolyte/ ” Обособена позиция 6 – „Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ BC-3000 Plus” Обособена позиция 7 – „Доставка на реактиви за коагулация” Обособена позиция 8 – „Доставка на бързи тестове” Обособена позиция 9 – „Доставка на общ лабораторен консуматив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - „Доставка на медицински консумативи за микробиология”; Обособена позиция 2 - „Доставка на консумативи за образна диагностика” Обособена позиция 3 - „Доставка на консумативи и превързочни материали” Обособена позиция 4 - „Доставка на реактиви и консумативи за биохимия BS-200 E и глюкоза- BIOSEN C line” Обособена позиция 5 - „Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализ /ABL-5 и Prolyte/ ” Обособена позиция 6 – „Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ BC-3000 Plus” Обособена позиция 7 – „Доставка на реактиви за коагулация” Обособена позиция 8 – „Доставка на бързи тестове” Обособена позиция 9 – „Доставка на общ лабораторен консуматив” Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация към настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 112200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга или доставка е на стойност от 70 000 лв. без вкл. ДДС до съответния праг по чл.18, ал.1,т.1,бук.б, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 112.200/сто и дванадесет хиляди и двеста/ лева без ДДС, която стойност е в рамките на стойността по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. С оглед на изложеното и при спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи Възложителят обявява „публично състезание“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 и сл. от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Абдулах Заргар Шабестари

VIII.2) Длъжност

Управител