Версия за печат

00267-2019-0083

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 19РОП76 от дата 04.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Борислав Кръстев - Ръководител на проект и Недялка Барганова - Координатор ОПИД - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 882393456, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 0359 32656703

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190920nJPS8818712.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е:„Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“. Предметът на обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.) и изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация за строежи: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект "Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - Етап 1, Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, Приоритетна ос "Води", процедура № BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят взема решение за откриване на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП – „договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява поканите. Възложителят открива настоящата процедура на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, и във връзка с Решение №19РОП22 от 28.02.2019 г. за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1 и 1-2”. Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3”. Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”. Обособена позиция №4: „Извършване Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация”. С Решение №19РОП22/4 от 18.07.2019 г. се определят изпълнители по Обособени позиции 1, 2 и 3 и се прекратява на процедурата по Обособена позиция 4 на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Услугата по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор се извършва на един обект и по един работен проект, с оглед на което възлагането на повече от един изпълнител ще затрудни работния процес и ще усложни координацията за извършване на услугата. Тя е обвързана с изпълнението на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация”, за която е избран изпълнител. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще улесни значително извършването на контрол при изпълнението на дейностите, с оглед на което неразделянето на обособени позиции е технически и икономически оправдано. Също така разпоредбата на чл. 79, ал. 1 т. 1 от ЗОП изисква първоначално определените условия на поръчката да не са съществено променени. С оглед гореизложеното не следва да се разделя поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30185.01 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят взема решение за откриване на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП – „договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява поканите. Възложителят открива настоящата процедура на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП - при открита процедура всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени и във връзка чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.С Решение №19РОП22 от 28.02.2019 г. на Възложителя е открита процедура за възлагане на обществена поръчка- "открита процедура" с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1 и 1-2”. Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3”. Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”. Обособена позиция №4: „Извършване Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация”. С Решение №19РОП22/4 от 18.07.2019 г. се определят изпълнители по Обособени позиции 1, 2 и 3 и се прекратява на процедурата по Обособена позиция 4 на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. В настоящата поръчка, която следва да се проведе съобразно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП първоначално обявените условия на горната поръчка за Обособена позиция № 4 не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Поканата се изпраща до Обединение "Екострой контрол" ДЗЗД, със съдружници в обединението: "Екоинженеринг" ЕООД, ЕИК: 108507750 и "Стройконтрол - П" ООД, ЕИК: 204353964, представляващ ДЗЗД-то е Стойчо Георгиев Проданов, със седалище и адрес на управление на ДЗЗД -то: гр. Пловдив, ул. "Бунтовнишка" 1, тел. 0887881581, еmail: stk.ltd@dir.bg. Поканата се изпраща и до "Хидроинфра" ДЗЗД, със съдружници в ДЗЗД: "Инфра Инвест" ООД, ЕИК: 160041426 и "Ати Консулт" ЕООД,ЕИК:175229925. Представляващ "Хидроинфра" ДЗЗД е Георги Милчев Чакъров, със седалище и адрес на управление на ДЗЗД-то: гр. Пловдив,п.к.4003, бул. "Цар Борис III Обединител"37, палата 5, офис 104, тел.:0888960454, факс: +359 32644944; email: infrainvest@abv.bg;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 19РОП22 от 28.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2019-0025

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1 т.5 буква а от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Ръководител на проект и Възложител съгласно Заповед № 18ОА105/22.01.2018 г.