Версия за печат

01467-2019-0074

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер PPC19-091-1 от дата 03.10.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130277958

BG411, ЧЕЗ Разпределение България АД, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, За: Анна Икономова, България 1784, София, Тел.: 02 8958902, E-mail: anna.ikonomova@cez.bg, Факс: 02 8272171; 02 8270332

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.cez-rp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false.

I.4) Основна дейност

Електроенергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изграждане на нови два броя електропроводни линии 20kV от Подстанция „Банкя" до Възлова станция „Индустриална зона Божурищe", преминаващи на територията на област София-град и Софийска област, реф. № РРС 19-091

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда «открита» по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нови два броя електропроводни линии 20kV от Подстанция „Банкя" до Възлова станция „Индустриална зона Божурищe", преминаващи на територията на област София-град и Софийска област“, реф. № PPС 19 - 091. Предметът на обществената поръчка обхваща следните основни дейности: 1. Реконструкция на въздушни електропроводни линии ВЕЛ 20kV „Марица“ и ВЕЛ 20kV „Янтра“ в участъка от ПС „Банкя“ до стълбове №№ 31, свързана с подмяна на съществуваща тройка проводници и изтегляне на нови тройки проводници по съществуващата стълбовна линия; 2. Направа на въздушно кабелен преход (ВКП) преди стълбове №№ 31; 3. Подготовка на кабелно трасе (направа на изкоп, направа на нова тръбна мрежа, прогонване на съществуваща тръбна мрежа и др.) от стълбове №№ 31 на реконструираните ВЕЛ „Марица“ и ВЕЛ „Янтра“ до Възлова станция „Индустриална зона Божурище“; 4. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа и/или полагане в изкоп, свързване на кабелите със съоръжение на Възлова станция „Индустриална зона Божурище“; 5. Провеждане на 72 часови проби и въвеждане на обекта в експлоатация. Възложителят предвижда следната ОПЦИЯ: Възложителят може да възложи на Изпълнителя да достави част или всички основни материали, които са посочени в Техническите спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката като доставка на материали, задължение на Възложителя, при наличие на едно от следните условия: - Предложените цени от Изпълнителя за доставка на съответните материали, които са определени като доставка на Възложителя, са по-изгодни спрямо цените по съществуващи договори на Възложителя за тези материали; - При невъзможност на Възложителя да осигури тези материали. Преценката дали ще се използва опцията или не, ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на дейностите по изпълнение на обекта, за което Изпълнителят ще бъде уведомен своевременно след сключване на договора. Основните видове дейности и техните количества са както следва: направа на изкоп – общо 5283 м; полагане на PVC тръби в бетонов кожух (110 – 2130м и 140 – 25496 м); изтегляне на кабел Al 1х240mm2 ( в тръбна мрежа- 38280м; в изкоп 6300м); изправяне на СБ стълб – 28 бр.; демонтаж на АС проводник (70 mm2- 11204м; 95 mm2-11204м); изтегляне и регулиране на АС проводник 95 mm2- 44816м и други описани в КСС. Основните видове и количества на материалите предвидени за доставка от изпълнителя като ОПЦИЯ са както следва: кабел СрН Al 1х240mm2 – 44580м; кабелна муфа СрН до 240mm2 – 48 бр.; PVC тръби (110 – 2130м и 140 – 25496 м), ЖР стълб ЪМ 20-952 – 1 бр., опъвателни вериги с два елемента ПС-70Д (с арматура) – 186 комплекта и други описани в КСС на ОПЦИЯТА. В прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка (1 200 000 лв. без ДДС) е включена и прогнозната стойност на ОПЦИЯТА (600 000 лв. без ДДС). ВАЖНО: ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VII.1) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции, тъй като Възложителят счита разделянето за нецелесъобразно поради следните причини: дейностите по предмета на поръчката се изразяват в изпълнение на строително монтажни работи по одобрен конкретен инвестиционен проект, като в случай на възлагане на опцията и извършване на доставка на съоръжения, апарати и помощно оборудване. Невъзможно е разделянето на поръчката нито на териториален признак, нито с оглед характера и естеството на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ IV.3) Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията. Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка (най-много точки), съгласно Методиката за оценка от документацията. Договор се сключва с класирания на първо място участник. Срокът на договора е 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни. Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши въз основа на одобрен инвестиционен проект, който ще бъде предоставен на избрания за Изпълнител участник, след подписване на договора. Като неразделна част от документацията са приложени на отделни файлове чертежи, даващи информация за трасето, по което ще се извършват съответните видове работи във връзка с реконструкцията на въздушните линии и изграждането на новите кабелни линии. За възлагане изпълнението на предмета на поръчката Възложителят съставя документ/и за възлагане, съдържащ/и информация за: номера на договора, номера на документа за възлагане и датата на възлагане, видовете работи/доставки и количеството им, срокът за изпълнение, цената на база единични цени от договора и друга информация, необходима за изпълнение на видовете дейности. Документът за възлагане се подписва от Възложителя и Изпълнителя. Приемането на извършените работи по документ за възлагане се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в договора. Плащането ще се извършва по ред, начин и условия, описани в договора. Всички допълнителни работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя. Всеки участник следва да извърши оглед на обекта. Огледи е възможно да бъдат извършвани всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от деня на публикуването на процедурата в Профила на купувача до три дни, преди крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението. Лице за контакт за оглед на обекта, определено от Възложителя: Георги Георгиев тел: 0892/278 307, а в негово отсъствие: Борислав Борисов – тел. 0892/270 209. Участниците следва да съгласуват с посоченото лице датата за извършване оглед на обекта поне три работни дни предварително. Оглед се извършва след представяне от страна на участника на лицето за контакт на документ за самоличност (изисква се единствено за справка, като документът няма да се копира и съхранява от възложителя).

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Томаш Пецка

VIII.2) Длъжност

Член на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, упълномощен с решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, отразено в т.1 на Протокол № 486 от 25.09. 2019 г.