00740-2019-0017

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Услуги


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Росалина Инджиева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/62.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00740-2019-0017

ІI.2) Обект на поръчката

Услуги

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка е: “Изграждане на автоматизирана електронна система за електронно подаване на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал”. Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година регламентира общностни правила по отношение на контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. Европейските извикания в тази област са транспонирани в националното законодателство в рамките на Глава седма, раздел I на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда, всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите от приложение № 3 на ЗООС и да документира извършената класификация. През 2018 са направени промени в ЗООС, които пряко касаят процеса на предоставяне на услугата в това число, поставят изисквания за нов начин на предоставяне от 28 АВГУСТ 2019. Новите текстове, които регламентират тази промяна вменяват задължения на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна по реализиране на процеса и предоставяне на административната услуга по Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. В рамките на „Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях“ се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). За поддържане на процеса по подаване (съответно обработване и потвърждаване на извършената класификация в съответствие с нормативната уредба) на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал се появява необходимост от изграждане на Автоматизирана Електронна Система (АИС), която да поддържа тези работни процеси и взаимодействия в съответствие с актуалната нормативна база.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

02.10.2019 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

V.2) Длъжност

изпълнителен директор на ИАОС