Версия за печат

00223-2019-0002

BG-СТАРА ЗАГОРА:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

65. Финансов и икономически анализ


Решение номер РД-01-52 от дата 02.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123004119

BG344, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. РУСКИ 62, За: ВЕСКА СТОИЛОВА, България 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/242-op-2019-2.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово, и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2003 г. и за сметка на средствата от фонд СБКО. Номиналната стойност на ваучерите е прогнозна такава, а конкретното количество ваучери зависи от броя дежурства на персонала и основната заплта на персонала.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата от фонд СБКО. Номиналната стойност на ваучерите е прогнозна такава, а конкретното количество ваучери зависи от броя дежурства на персонала и основната заплата на персонала

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 191000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита и ограничена процедура , състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление , конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството , че при предвидената в ЗОП процедура "публично съзтезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на обществената поръчка , както и обстоятелството , че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично съзтезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196 , ал.1, т.1 и във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП Решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОЛ.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Маргарита Христова Павлова

VIII.2) Длъжност

Директор