Версия за печат

02709-2019-0094

BG-Враца:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер РД 21 - 5 от дата 30.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие ДП /СЗДПДП/, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Петрана Петрова, Тошко Брайков, Мария Николова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190930XsFW11725283.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” по две обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ включваща: „Застраховане на дълготрайни материални активи” недвижимо и движимо имущество, собственост или ползвани от СЗДП и неговите поделения. „Застраховка „Каско” за МПС, собственост или ползвани от СЗДП и от неговите поделения“. „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за МПС, собственост или ползвани от СЗДП и от неговите поделения “. „Застраховка „Злополука на местата” в МПС, собственост или ползвани от СЗДП и от неговите поделения “ „Застраховка „Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие” за СЗДП и неговите поделения. „Застраховка на земеделски култури (горски насаждения)“ „Застраховка Каско за кораби и отговорност при сблъскване“ „Задължителна застраховка Трудова Злополука“ 2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 689500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие до Възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цветко Тодоров Цветков

VIII.2) Длъжност

Директор