00740-2019-0024

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 047 от дата 26.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, За: Красмир Аврамов, България 1000, София, Тел.: 0359 29406432, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 0359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/69.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда“ по „Специализирана статистика“ , изпълняван от ИАОС по договор с рег. № BG05SFOP001-2.006--0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Повишаването на професионалната компетентност на служителите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)“ и подобряване качеството на тяхната работа е от съществено значение за дейността на Агенцията. Основната цел на проектното предложение е да се подобрят специализираните знания и умения на служителите чрез провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични умения. Проектът предвижда провеждане на 9 обучения за общо 133 служители от специализираната администрация на ИАОС, които ще преминат едно или повече обучения. Специализираните обучения, които ще се реализират чрез проекта, ще допринесат за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните ангажименти на служителите. Обученията са в областта на лабораторно-аналитичната дейност, информационните технологии, специализирана статистика, публичност и комуникации.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

В изпълнение на Договор № BG05SFOP001-2.006--0028-C01/10.07.2018 г. За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006. По Оперативна програма „Добро управление“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед на естеството на тематаката на обученията, същата е неделима като следва систематично и функционално да бъде разгледана и представена на обучаващите се служители на ИАОС от един изпълнител на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16350 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №14/17.04.2019 г. е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) финансиран съгласно Договор №BG05SFOP001-2.006-0028-С01/10.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ по 5 самостоятелно обособени позиции. В обявения срок за събиране на оферти с Решение №14/17.04.2019 г. за не е подадена нито една оферта по обособени позиции обособена позиция 4: „Специализирана статистика.“ и обособена позиция 5: „Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ).“ С оглед на което същите са прекратени с Решение № 155/16.05.2019 г. В конкретния случай е налице хипотезата на чл. 182, ал. 1, т.2.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" АДРЕС: БЪЛГАРИЯ, П. К. 1000, ГР.СОФИЯ, Р-Н СРЕДЕЦ, УЛ. РАКОВСКИ №108 „АКВАХИМ“ АД АДРЕС: БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА), ОБЩИНА СТОЛИЧНА ГР. СОФИЯ 1582 РАЙОН Р-Н ИСКЪР "ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" NO 83

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 014 от 17.04.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00740-2019-0007

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор