00664-2019-0001

BG-Русе:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер ОПОС 2018-01 от дата 25.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530415

BG323, Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, бул. „Придунавски” № 20, За: Анелия николова-директор на дирекция Превантивна дейност, България 7000, Русе, Тел.: 082 820772, E-mail: riosv@riosv-ruse.org, Факс: 082 820779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.riosv-ruse.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.riosv-ruse.org/obstestveni-porachki/normativni-dokumenti.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0 – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на общестевната поръчка включва две поддейности: Поддейност 1: Отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове чрез пречупване и опръстеняване. При изпълнението ще се извърши: - Маркиране на дървесни видове, които да бъдат пречупени и/или опръстенени с различен по цвят спрей или друга подходяща марка; - Пречупване и/или опръстеняване и при необходимост повторно опръстеняване. Поддейност 2: Лесовъдски дейности за подобряване на благоприятното природозащитно състояние на целеви местообитания. При изпълнението ще се извърши: - закупуване и доставка на посадъчен материал в съответствие с количеството и видовете, посочени в технологичните планове за залесяване. Фиданките трябва да са местни произходи и закупени от разсадници, близки по географско местоположение. - Удостоверяването на произходите става със сертификат; - Подготвителни дейности за фиданките местата за залесяване; - изпълнение на дейностите съгласно технологичните планове; - Последващо отглеждане на фиданките - 3 последователни години.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна” по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020”, процедура № BG16M10P002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата „Натура” 2000”, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръката е комплексен и включва дейности по ограничаване разпространението на инвазивни видове, подготовка на местата за залесяване и изпълнение на възстановяване на местообитание на залесените площи, което налага изпълнението да бъде извършено от един изпълнител. Посочените дейности са част от един неделим процес, като възлагането на различни изпълнители би довело да застрашаване качеството на изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.20, ал.1, т.1, б“б“ от ЗОП Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за услуги и доставки по-голяма или равна на 280 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на настоящата поръчката е в размер на 400 000 лв. (четиристотин хиляди) лева без ДДС, следователно попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал.1, т.1, б“б“ от ЗОП. Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да обяви и проведе открита процедура по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на публично състезание, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на откритата процедура. Провеждането на този вид процедура осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Любомир Маринов Атанасов

VIII.2) Длъжност

Директор на РИОСВ Русе