Версия за печат

00267-2019-0081

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 19РОП-74 от дата 25.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: инж. Борислав Кръстев -Ръководител на проект, Недялка Барганова - Координатор обществени поръчки и изпълнение на договори - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 882393456, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 0359 32656703

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг“. Предмет на обществената поръчка е избор на лице, извършващо консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г.; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.) и изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация за строеж „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка ще се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, № BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти", Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1", при условията на чл. 114 от ЗОП.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Услугата по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор се извършва на един обект и по един идеен проект, с оглед на което възлагането на повече от един изпълнител ще затрудни работния процес и ще усложни координацията за извършване на услугата. Тя е обвързана с изпълнението на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”, за която е избран изпълнител. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще улесни значително извършването на контрол при изпълнението на дейностите, с оглед на което неразделянето на обособени позиции е технически и икономически оправдано. Настоящата обществена поръчка сама по себе си е била обособена позиция в предходна обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” и извършване Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация” и Обособена позиция 2 „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг”, открита с решение 18РОП32 от 02.04.2018 г. В частта си за Обособена позиция 2, решението № 18РОП32(16)/06.12.2018 г. беше обжалвано с Жалба №ВХР-2793 от 18.12.2018 г. от участника „Хеброс вода“ ДЗЗД. На 14.01.2019 г. беше образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията с №КЗК/63/2019. На 26.02.2019 г. Община Пловдив беше уведомена с писмо с изх. №УВР-166-КЗК/63/2019 на Комисията за защита на конкуренцията, че с Решение №255 от 21.02.2019 г. на КЗК се отменя като незаконосъобразно Решение №18РОП32(16) от 06.12.2018 г. и се връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата. Решение №255 от 21.02.2019 г. на КЗК беше обжалвано от Община Пловдив с Жалба с изх. №18РОП/25 от 11.03.2019 г. пред Върховния административен съд на Република България. На 24.06.2019 г. беше публикувано Решение №9689 от 24.06.2019 г. на Върховния административен съд, което се остави в сила Решение № 255 от 21.02.2019 г., постановено по преписка № КЗК- 63/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията. На 22.07.2019 г. беше публикувано Решение №18РОП32/33 от 22.07.2019 г. за прекратяване на процедурата по Обособена позиция 2, решението не беше обжалвано и влезе в сила.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1640000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 18РОП32 от 02.04.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2018-0033

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Ръководител на проект и Възложител съгласно Заповед № 18ОА105/22.01.2018 г. на Кмета на Община Пловдив