Версия за печат

02709-2019-0093

BG-Монтана:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 331 от дата 24.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760207

BG312, СЗДП ТП ДГС МОНТАНА, ул.Иван Аврамов №16, За: Виолета Койчева, България 3400, Монтана, Тел.: 0889 625844, E-mail: dgs_montana_tp@abv.bg, Факс: 0889 625844

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190924Xjac11705789.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии-държавна собственост съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Монтана, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки осъществени чрез покупка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спесификация: № Артикул Мярка Прогнозно количество 1 Бяла копирна хартия А4, 80 гр./кв.м, опаковка 500 листа, 5 опаковки в кашон кашон 62 2 Папка PVC с прозрачно лице, А4 с перфорация и механизъм /50 бр. в пакет/ пакет 6 3 Папка джоб с перфорация, А4, от РР материал с дебелина 35 микрона /100 бр. в пакет/ пакет 20 4 Ролки за касови апарати, термо хартия, 55мм. 28метра, оп.12 опаковка 35 5 Коректор воден 20 мл брой 3 6 Коригираща лента 5 мм/8 м брой 3 7 Лепило сухо - 20 гр. брой 15 8 Тампонно мастило – 30 мл.зелено брой 60 9 Самозалепващи листчета 75х75 мм, 100 л. опаковка 10 10 Хартиено кубче бяло, размер 84х84 мм, 80 гр., минимум 250 листа /6 бр.опаковка/ опаковка 6 11 Тампони за печат 50 мм х70мм брой 12 12 Тиксо, безцветно, размер 19/33 брой 8 13 Тиксо, безцветно, размер 50/66 брой 3 14 Химикалки-обикновена, прозрачно тяло, връх 0,7 мм брой 100 15 Химикалки - асорти брой 20 16 Плик за писмо С5, самозалепващ, среден /50 бр. в пакет/ пакет 5 17 Плик за писмо С4, самозалепващ, голям /50 бр. в пакет/ пакет 3 18 Фолио за ламиниране 65/95 мм ., 80 микрона, опаковка 100 бр. Опаковка 5 19 Телчета за телбод 24/6/1000 бр. в кутия кутия 15 20 Телбот машинка, ширина/височина – 24/6 брой 5 21 Антителбод брой 3 22 Перманентен маркер, 1-3 мм,различ. цветове брой 20 23 Калкулатор CITIZEN, настолен, соларно зареждане, мин. 10 разряден брой 3 24 Ножица, закалена стомана – от 15 – 20 см. брой 3 25 Макетен нож, заключващ механизъм, метален водач брой 3 26 Пластмасова линия, 30 см. брой 3 27 Текст маркер, различни видове брой 50 28 Острилка с контейнер брой 6 29 Папка-класьор – 80 мм, с метална машинка, от РР материал, сменяем етикет, А4 брой 100 30 Папка-класьор – 50 мм, с метална машинка, от РР материал, сменяем етикет, А4 брой 30 31 Перфоратор – метален, с ограничител, от 20 – 30 листа брой 3 32 Поставка за документи, пластмасова, вертикална брой 10 33 Поставка за документи, пластмасова, хоризонтална, за документи А4, възможност за надграждане брой 10 34 Молив, HB, с гума брой 20 35 USB Flash памет 16GB брой 3 36 Паус хартия, А4. 92 гр./м2, пакет 100л. пакет 3 37 Гума, от естествен каучук брой 6

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции: Ръководейки се от разпоредбите на чл.80,ал.1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или няколко поръчки, които запазва заучастие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл.21,ал.6 от ЗОП. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно изискванията на ППЗОП(Изм.-Д.В. бр.17 от 2019г., в сила от 01.03.2019г.).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3260 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1,т.12, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Отварянето на офертите ще се извърши на датата, посочена в обявлението на открито заседание, съгласно изискванията на ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1,т.4 от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП, като жалбата се по дава до КЗК с копие до възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Петьо Тодоров Иванов

VIII.2) Длъжност

Директор