02709-2019-0092

BG-Монтана:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 329 от дата 24.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760207

BG312, СЗДП ТП ДГС МОНТАНА, ул.Иван Аврамов №16, За: Виолета Койчева, България 3400, Монтана, Тел.: 0889 625844, E-mail: dgs_montana_tp@abv.bg, Факс: 0889 625844

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190924LxCM11698271.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии-държавна собственост съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Монтана, за доставка на стоки, включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки осъществени чрез покупка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спесификация: № Артикул Мярка Прогнозно количество 1 Папка Дело с твърди корици, картонена, А4 брой 200 2 Папка с машинка бяла, от бял картон А4 брой 400 3 Кламери, кутия, 100 броя – 33 мм кутия 30 4 Кламери, кутия, 100 броя – 50 мм кутия 10 5 Метални кабъри - изработени от метал, нитовани за висока якост на забиване, кръгла форма, метален цвят.Опаковка 50 гр. в кутия кутия 10 6 Касова книга за касов апарат брой 3 7 Касова книга А4, химизирана, прошнурована, 100 л., тв. корици брой 6 8 Личен картон за отчитане на работно облекло и инструменти брой 20 9 Пътни листа за автомобили, 100 листа кочан 20 10 Авансов отчет 100 бр. кочан 1 11 ПКО 100 бр. кочан 60 12 РКО 100 бр. кочан 3 13 Искане за отпускане на материали кочан 6 14 Складова разписка кочан 6

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции: Ръководейки се от разпоредбите на чл.80,ал.1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или няколко поръчки, които запазва заучастие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл.21,ал.6 от ЗОП. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно изискванията на ППЗОП(Изм.-Д.В. бр.17 от 2019г., в сила от 01.03.2019г.).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 740 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1,т.12, във връзка с чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Отварянето на офертите ще се извърши на датата, посочена в обявлението на открито заседание, съгласно изискванията на ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1,т.4 от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП, като жалбата се по дава до КЗК с копие до възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Петьо Тодоров Иванов

VIII.2) Длъжност

Директор