Версия за печат

01271-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер РСР19-РД93-9 от дата 19.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на СО-район Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза 88, За: Райна Сотирова, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни стоки и напитки в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни стоки-хляб и хлебни изделия, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, подправки, месо и месни изделия, риба и др., напитки – нектари, сокове и изворна вода до детски градини и ясла на територията на района, по заявка от директора на съответното заведение. Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”, както следва:ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , гр.София, ул.“Родопи“ №8; ДГ №199 „Сарагоса”, гр.София, ул. “Струга” № 15 А; ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, гр.София, ул.”Иван Тургенев” № 101; ДГ №118 „Усмивка”, гр.София, ул.”Тайга” №29; ДГ №63 „Слънце”, гр.София, ул.”Стария кладенец” №2; ДГ №45 „Алиса“, гр.София, ул. Шумен № 2; ДЯ №70 „Мечо Пух”, гр.София, ул. “Ком” № 24. Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или Европейско техническо одобрение, или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни стандарти за управление на качеството, или на еквивалентни ТД на производителя, като са придружени с необходимите търговски документи. Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не позволява разделянето на обособени позиции с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 800000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП „Открита процедура“ гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Тодор Славов Кръстев

VIII.2) Длъжност

кмет на СО-район "Сердика"