Версия за печат

00490-2019-0009

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД-09-1401 от дата 19.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000472182

BG421, Община Марица, гр.Пловдив, бул. Марица № 57А, За: За въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите-Любомира Ангелова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 907800, E-mail: obstina@maritsa.org, Факс: 032 951934

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://maritsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maritsa.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане, ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрения проект, както и за постигане на устойчивост на проекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проектът се финансира по Договор № BG06RDNP001-7.001-0005-C01 от 20.05.2019: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”, сключен между община Марица и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Предметът на обществената поръчка включва упражняване на консултантски услуги по управление на проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й и от оскъпяването на отделните видове дейности. Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, са неделими поради тяхната функция, нямат разнороден характер, поради което е подходящо възлагането им на един изпълнител. Поръчката не се разделя на обособени позиции по целесъобразност, тъй като дейностите включени в нея са идентични по своята същност и са в обем, позволяващ извършването им от един изпълнител в срока за изпълнение на проекта. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи на различни изпълнители по проекта, предвид че другите изпълнителски договори по проекта се възлагат на по един изпълнител, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата и осъществяване на контрол върху изпълнението. За успешното изпълнение на целия инфраструктурен проект от изключителна важност е да се запази причинно-следствената, хронологичната и логическата връзка между отделните събития и дейности при изпълнението му. Поради това възложителят счита, че упражняването на консултантски услуги по управление на проекта следва да бъде изпълнено от един изпълнител. В противен случай може да възникне риска от грешки при отчитането пред ДФЗ и ненавременното изпълнение на проекта като цяло. Не на последно място самият Управляващ орган при подписването на АДБФП е предвидил дейността да се изпълнява именно от един изпълнител, индиция за което има в утвърдения бюджет на проекта, неразделна част от АДБФП. От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10916.57 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОП, стойностите на минали и предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет. Посочените обстоятелства обуславят предпоставки за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Иванов Иванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община "Марица"