00373-2019-0030

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 2453 от дата 17.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски уневерситет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, За: Петя Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.Поръчката е обособена в 14 (четиринадесет) позиции, както следва:ОП№1„4D-ултразвуков апарат“–1бр.; ОП№2„Безжичен рентгенов панел“–1бр.; ОП№3 „Ендоскопска система“–1бр.; ОП№4„Специализирани медицински монитори“-2бр.; ОП№ 5„Телеметрично ЕКГ с холтер“–1бр.;ОП№6„Детектор за чужди тела“–1бр.; ОП№7„Трансвагинална сонда“–1бр.; ОП№8„Електронен стетоскоп“–1бр.; ОП№9„Електронна везна“–1бр.;ОП№10„Термостат“–1бр.;ОП№11„Аналитична везна“–1бр.; ОП№12„Операционна лампа подвижна“–2бр.;ОП№13„Автоматичен дестилатор с резервоар“–2бр.; ОП№14„Ултразвукова вана“–1бр.Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер от 163833,31лв. без ДДС, от които: за ОП№1–50000,00лв. без ДДС, която представлява 30,519%;за ОП№2–48333,33лв. без ДДС, която представлява 29,502%;за ОП№3–18333,33лв. без ДДС, която представлява 11,190%;за ОП№4–12500,00лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 7,630%;за ОП№5–10000,00лв. без ДДС, която представлява 6,104%; за ОП№6–1833,33лв. без ДДС, което представлява 1,119%; заОП№7–5000,00лв. без ДДС, която представлява 3,052%;за ОП№8–1500,00лв. без ДДС, която представлява 0,916%; за ОП№ 9–1250,00лв. без ДДС, която представлява 0,763%; за ОП№10–3333,33лв. без ДДС, която представлява 2,035%; за ОП№11–2250,00лв. без ДДС, която представлява 1,373%; за ОП№12–4166,66лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 2,543%; за ОП№13–2833,33лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 1,729%; за ОП№14–2500,00лв. без ДДС, която представлява 1,526%.Посочените проценти са от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда,валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие,че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464,00лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции,възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката,тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Прогнозните стойности на обособени позиции №6,№7, №8,№9,№10,№11,№12,№13 и №14 са под 156464,00лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка.Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №6,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13 и №14 е под прага от 30000лв., същите попадат в приложното поле на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.В изпълнение на чл.21, ал.6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 139166,66 лв. без ДДС - явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции №1,№2,№3,№4 и №5, които се възлагат с настоящата обществена поръчка–чрез „открита процедура” по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.3 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 139166.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 163833.31 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 14 (четиринадесет) позиции, както следва:ОП№1„4D-ултразвуков апарат“–1бр.; ОП№2„Безжичен рентгенов панел“–1бр.; ОП№3 „Ендоскопска система“–1бр.; ОП№4„Специализирани медицински монитори“-2бр.; ОП№ 5„Телеметрично ЕКГ с холтер“–1бр.;ОП№6„Детектор за чужди тела“–1бр.; ОП№7„Трансвагинална сонда“–1бр.; ОП№8„Електронен стетоскоп“–1бр.; ОП№9„Електронна везна“–1бр.;ОП№10„Термостат“–1бр.;ОП№11„Аналитична везна“–1бр.; ОП№12„Операционна лампа подвижна“–2бр.;ОП№13„Автоматичен дестилатор с резервоар“–2бр.; ОП№14„Ултразвукова вана“–1бр. За ОП№6–1833,33лв. без ДДС; заОП№7–5000,00лв. без ДДС, която представлява 3,052%;за ОП№8–1500,00лв. без ДДС, която представлява 0,916%; за ОП№ 9–1250,00лв. без ДДС, която представлява 0,763%; за ОП№10–3333,33лв. без ДДС, която представлява 2,035%; за ОП№11–2250,00лв. без ДДС, която представлява 1,373%; за ОП№12–4166,66лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 2,543%; за ОП№13–2833,33лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 1,729%; за ОП№14–2500,00лв. без ДДС, която представлява 1,526%.Посочените проценти са от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда,валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие,че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464,00лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции,възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката,тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Прогнозните стойности на обособени позиции №6,№7, №8,№9,№10,№11,№12,№13 и №14 са под 156464,00лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка.Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №6,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13 и №14 е под прага от 30000лв., същите попадат в приложното поле на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190917jnCp2468025.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора