Версия за печат

00035-2018-0002

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/17809.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-204 от 17.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд в количество около 10 000 тона годишно в единственото съоръжение по ЗУО-депо, на територията на община Костинброд за депониране на отпадъци.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 142 от 10.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Костинброд Еко АД, ул.Охрид №1, България 2230, Костинброд, Тел.: 003592 4896757, E-mail: t.valcheva@epm-bg.com, Факс: 003592 4461007

Интернет адрес/и:

URL: www.epm-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо - Костинброд, за общини Костинброд,Своге,Сливница,Божурище,Годеч,Драгоман

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

10.08.2018 г. 

Крайна дата

28.08.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
260000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
260000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд