Версия за печат

00265-2019-0092

BG-Раднево:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

17. Машинно инженерство


Решение номер 102 от дата 13.09.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

BG344, Мини Марица- изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Ирена Видева - експерт-търговия, отдел Търговски;Динко Ангелов - Ръководител звено ТМ, отдел Механооборудване, България 6260, Раднево, Тел.: 0359 41783305/4014/;0359 41783305/4280/, E-mail: i_videva@marica-iztok.com, Факс: 0359 41783363

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.marica-iztok.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.marica-iztok.com/offers2/remont-na-hidravlichni-vazli-i-agregati-2033.html.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

«Ремонт на хидравлични възли и агрегати“– реф. № 91/2019.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на хидравлични възли и агрегати. Предметът на поръчката е разделен на слените обособени позиции: -Обособена позиция № 1" „Ремонт хидравлични цилиндри“ -Обособена позиция №2 : „Ремонт хидравлични помпи“. Начин на изпълнение – по заявка на възложителя. Ремонтите ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки. Подробно техническите изисквания за изпълнение предмета на обособените позиции са описани в техническата спецификация на двете обособени позиции, приложени към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 160000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Андон Петров Андонов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор