Версия за печат

00447-2019-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер РД-04-00 от дата 11.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Марияна Асенова, България 1111, София, Тел.: 029486 188, E-mail: mariyana.asenova@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/organizirane-i-provezhdane-na-specializirani-obuch/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване. Тема 1: „Управление на Microsoft операционни системи“ – 8 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 2-ма/5-ма служители на Агенция по вписванията (по отделните курсове). Максимална допустима стойност на услугите: 48 000 лв. без ДДС. Тема 2: „Управление на CISCO комутатори и маршрутизатори“ - 4 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 5-ма служители на Агенция по вписванията. Максимална допустима стойност на услугите: 8 000 лв. без ДДС. Тема 3: „Администрация на VMWARE“ - 3 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 2-ма служители на Агенция по вписванията. Максимална допустима стойност на услугите: 26 000 лв. без ДДС. Тема 4: „Администрация на Linux базирани системи“ - 3 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 3-ма служители на Агенция по вписванията. Максимална допустима стойност на услугите: 6 300 лв. без ДДС. Тема 5: „Тестване на информационни системи“ - 2 курса на обучение; продължителност: 2 дни, 16 учебни часа, брой обучаващи се: 20 служители на Агенция по вписванията. Максимална допустима стойност на услугите: 28 000 лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

BG05SFOP001-2.006-0003-C01/03.08.2018 г. с наименование: "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуоникационни програмни продукти"; процедура BG05SFOP001-2.006 "Специализирани обучения за централната администрация" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е обучения по теми, които са взаимно свързани. Обученията по различните теми имат обща цел: постигането като цяло на повишаването на квалификацията на служителите в Агенция по вписванията.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 116300 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугите са посочени в Приложение №2"Списък на социалните услуги и други специфични услуги" към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно "Услуги по обучение на персонала" с код по СРV 80511000-9. За тази група услуги чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП допуска провеждане на процедура на пряко договаряне на осн. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.„АЙ ТИ СИ И“ ООД 2.„НХ БЪЛГАРИЯ“АД 3.„ЕН ДИ БИ“ ЕООД 4.СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 5.ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 6.БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. а) от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Евелина Георгиева Георгиева

VIII.2) Длъжност

началник-отдел "ПОД" и и.д. директор на дирекция "ПОЧРД", оправомощен възложител по Заповед №РД-01-412/09.08.2019 г.