00035-2019-0011

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД-05-500 от дата 11.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, Община Костинброд, ул. Охрид № 1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова - заместник кмет, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359 72168777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/22136.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

За проект: № BG06RDNP001-7.001-0124 "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“ е осигурено финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” пo Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0124-С01 от 30.05.2019г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите предмет на поръчката са неделими. За обектът е издадено едно Разрешение за строеж по ЗУТ, което ангажира изпълнението да бъде осъществено за пълно изпълнение на строителния обект. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на възлагане трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Налице е невъзможност за разделяне на дейностите предмет на поръчката и едновременната им реализация от няколко изпълнители. Изпълнението касае един строителен обект. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на обекта качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1057921.91 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП. Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „публично състезание” по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Редът за провеждане на процедурата е съобразен с прогнозната стойност на строителството в размер на 1 057 921,91 лв. без вкл. ДДС и с обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, което от своя страна е основание да не се прилага друг вид процедура, освен избраната. Възложителят счита, че провеждайки предвидената процедура, в най-голяма степен ще се гарантира публичност и прозрачност при разходването на средствата по проекта. Освен това, така ще се защити обществения интерес, като от една страна се постигат най-добри условия за Възложителя, от друга ще се насърчи конкуренцията, като се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на пропорционалност, публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 179- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, който е до 7 дни от публикуване на обявлението в РОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Костинброд