00490-2019-0008

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД-09-1354 от дата 11.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000472182

BG421, Община Марица, Община Марица, бул. Марица № 57А, За: За въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите- Илияна Илиева, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 907800, E-mail: obstina@maritsa.org, Факс: 032 951934

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://maritsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maritsa.bg/profil/открита-процедура-за-възлагане-на-общ-17/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА: СТРОЕЖ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА МАРИЦА РЕМОНТ НА УЛИЦА В СЕЛО РОГОШ -УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: IV – ТА КАТЕГОРИЯ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА: На север улиците се зауства към път III-565. На юг ул. „В. Левски“ достига до ул. „Трети март“. Тя е от първостепенната улична мрежа. В зоната на кръстовищата преминава пешеходно движение. В проекта са посочени габаритите на улица „В Левски“ с ширина на уличното платно 7м. СИТУАЦИЯ Ситуационно улицата се състой от прави, свързани с чупки и криви със съответния радиус. Дължините и площите на улицата са следните: • Улица „В. Левски“ - 936.968м; 6678.8м2 РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛО ТРУД – УЛИЦА „Н.ПЕТКОВ“ И УЛИЦА „ЯНТРА“ КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: IV – ТА КАТЕГОРИЯ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА: На запад улиците се заустват към път II-64, а на изток достигат до прилежащата към читалище „Светлина“ улица. Улиците са клас са от първостепенната улична мрежа. В зоната на кръстовищата преминава пешеходно движение. В проекта са посочени габаритите на улиците. И двете са с ширина на уличното платно 7м. СИТУАЦИЯ Ситуационно улиците се състоят от прави, свързани с чупки и криви със съответния радиус. Дължините и площите на улиците са следните: • Улица „Н. Петков“ - 739.345м; 5515.4м2 • Улица „Янтра“ - 662.645м; 6328.5м2 Забележка: Към настоящия документ е приложена Техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проектът се финансира по Договор № BG06RDNP001-7.001-0005-C01 от 20.05.2019 г.: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”, сключен между община Марица и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Предметът на обществената поръчка включва строителни дейности по участъци от уличната мрежа на територията на община Марица. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й и от оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението. Нещо повече, за изпълнението на определени дейности, такова едновременно участие на екипи и техника, е технологично невъзможно. Изпълнението на подобни обекти неминуемо предполага затваряне за определени времеви периоди на някои улици и създаване на временни затруднения за населението. Досегашната практика при изпълнението на подобни обекти в общината, показва, че качественото, срочно и законосъобразно изпълнение на предмета на поръчката, съчетано със създаване на минимални неудобства за местното население, предполага изпълнението на обекта от един основен строител, които е отговорен за създадената организация и има цялостно наблюдение върху изпълнението на всички улични участъци, включени в предмета на поръчката. От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1091657.18 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОП, стойностите на минали и предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет. Посочените обстоятелства обуславят предпоставки за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "открита процедура“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Иванов Иванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Марица