Версия за печат

00338-2019-0019

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер ЗОП-44 от дата 05.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул. Бели Лом №37А, За: Кольо Колев, Росица Бончева и Виргиния Станкова, България 7200, Разград, Тел.: 084 618218;084 618312; 084 618173, E-mail: obstina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е реализиране на доставка чрез покупка.Предметът на обществената поръчка обхваща дейности по доставка чрез покупка на хранителни продукти, обособени в 17(седемнадесет) позиции: № 1 „Месо и месни продукти” № 2 „Птици и птичи продукти” № 3 „Яйца” № 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти" № 5 „Кашкавал и кашкавалени продукти“ № 6 „Мляко и млечни продукти” № 8 „Хляб и хлебни продукти“ № 9 „Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти” № 10 „Тестени изделия“ № 11 „Различни хранителни продукти и продукти приготвени с хлебни изделия” № 12 „Сладкарски изделия“ № 13„Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани” № 14 „Пресни плодове и зеленчуци” № 15 „Хранителни подправки и сосове” № 17„Хранителни продукти, използвани за закуска, захар и свързаните с нея продукти, захарни и шоколадови изделия, какао, кафе, чай и свързаните с тях продукти” № 18 „Сладолед и сладоледени продукти“ № 19 „Риба преработена и консервирана” Хранителните продукти са подробно описани в Приложения - „Техническа спецификация на хранителните продукти включени в предмета на поръчката“, представляващи неразделна част от документация.Всяка от посочените по горе обособени позиции ще бъде предмет на отделен договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Два от включените обекти в обществената поръчка(съгласно приложение от документацията за включените обекти в обществената поръчка) са за осигуряване на топъл обяд по Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. и Областен информационен център/ОИЦ/ по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран по Договор № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4538300.52 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 280 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 4 538 300,52 лв. /четири милиона петстотин тридесет и осем хиляди и триста лева и петдесет и две стотинки/ без ДДС. Посочената прогнозна стойност (над определения в чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП праг) и обобщените сходни потребности на възложителя определят избора на открита процедура с оглед законосъобразното планиране на обществените поръчки от последния. Възложителят обявява „открита“ по вид процедура, тъй като и провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността и законосъобразността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за тази процедура, възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят с оглед предоставената му правна възможност, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че определения за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград