Версия за печат

04184-2019-0003

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 449 от дата 05.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000080997

BG331, ДГ Незабравка филиал Детелина филиал Здравец, ул Фронтоваци 17, За: Радостина Манолова Георгиева, България 9163, Девня, Тел.: 0519 34443, E-mail: nezabtavka1976@abv.bg, Факс: 0519 34443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nezabravka-devnia.com/bg-BG/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-hr-produkti-po-predvaritelna-zaqvka-2019..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина“ , филиал „ Здравец“ и „Детска млечна кухня“, по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина“ , филиал „ Здравец“ и „Детска млечна кухня“, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА РИБНИ ПРОДУКТИ, МОРСКИ ХРАНИ, ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА, ВАРИВА, ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 “ЗЕЛЕНЧУЦИ – СУРОВИ, СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ; ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ, КОНФИТЮРИ ,МАРМАЛАДИ, ЖЕЛЕТА И КОМПОТИ”; „КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ; “ПОДПРАВКИ-ПРЕСНИ,ИЗСУШЕНИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “ДРУГИ ХРАНИ, ПРОДУКТИ И НАПИТКИ”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 115396 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е изпрал тази процедура с оглед прогнозната стойност на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадено в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Радостина Манолова Георгиева

VIII.2) Длъжност

директор