Версия за печат

00080-2019-0022

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер РД-11-342 от дата 03.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, площад Света Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 029301-314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 029301-451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати", поддържан от Националната здравнаосигурителна каса на следния електронен адрес: https://www.nhif.bg/page/1466 .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1080909890.52 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 2, ал. 1 от Постановление № 146 от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ПМС № 146/2015 г.), министърът на здравеопазването е Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ). В изпълнение на възложените му функции и на основание чл. 5, т. 1 от ПМС № 146/2015 г. министърът на здравеопазването проведе, чрез Електронната система "Процедура по събиране на заявки за сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.". В проведената процедура са събрани заявки от 203 лечебни заведения, посочени в документацията за обществена поръчка. С цел оптимизиране на процеса на възлагане на обществените поръчки събраните заявки са разпределени и групирани в няколко отделни обществени поръчки. Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование), начин на приложение (например: перорална, парантерална или др. форма, в съответствие с посоченото в Техническата спецификация) и забележка (за приложимите случаи). Посочените в Техническата спецификация лекарствени продукти са включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), вписани в публичен електронен регистър към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. Всеки един участник в процедурата, може да представи предложение за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка, както и за една, повече или всички обособени позиции.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание § 137 (в сила от 18.10.2018 г.) от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, до 1 януари 2021 г. централните органи за покупки провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки чрез създадените от тях платформи по досегашния ред, с изключение на задълженията по чл. 35 и 36 от ЗОП, които от 1 ноември 2019 г. се извършват чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (наричан за краткост §137 от ПЗЗИДЗОП). Настоящата процедура е изцяло електронна и всички действия свързани с обявяването и провеждането ще бъдат извършвани чрез Електронната система, достъпна на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/ Въз основа на настоящата процедура ЦОПСЗ ще сключва рамкови споразумения чрез използване на електронни средства за комуникация в съответствие с изискванията по чл. 39 от ЗОП (на основание §137 от ПЗЗИДЗОП) и при използване на електронен търг, който ще се провежда по реда на чл. 89-91 от ЗОП. След сключване на рамкови споразумения лечебните заведения-възложители ще сключват конкретни договори за доставка на лекарствени продукти след извършване на вътрешен конкурентен избор в случаите на чл. 82, ал. 3 от ЗОП и провеждане на електронен търг при спазване на реда по чл. 89-91 от ЗОП или допълване на офертата от изпълнителя в случаите на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Миланов Ананиев

VIII.2) Длъжност

министър на здравеопазването и централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"