Версия за печат

02709-2019-0086

BG-СВОГЕ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 523 от дата 02.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, УЛ. ЗВЪНЧЕ 2, За: ЕМИЛИЯ МИТОВА, България 2260, СВОГЕ, Тел.: 088 5149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 088 5149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190902elwk11617560.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии съгл.чл.165, ал.1 от ЗГ.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт и поддръжка на офис техника, включително и закупуване на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка и ремонт на офис техника /налична и новозакупена/-принтери, мултифункционални устройства и ксерокс машини, собственост на ТП ДГС Своге

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването ремонта на компютърната техника, включително доставка на резервни части и консумативи. Тъй като при извършването на ремонта възниква необходимост от доставка на резервни части, които ще се установяват от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонта, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части и консумативи е целесъобразно те да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта. Дейностите са неразривно свързани помежду си. Възлагането на услугата – поддръжка и ремонт и доставката на резервни части и консумативи за извършването на ремонта на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на ремонта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2433 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Вида на обществената поръчка е съобразен с изискванията на ЗОП и прогнозната стойност на същата /чл.18, ал.1, т.12 вр.чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП/

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл.чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Христо Ангелов Янев

VIII.2) Длъжност

Директор