Версия за печат

01951-2019-0001

BG-Свиленград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 04 от дата 13.06.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 200462966

BG422, Свиленград-Газ АД, пл. ,, Свилена '',хотел ,,Свилена'' ет.1 ,ап.2, За: Надка Петрова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71687, E-mail: sv.gaz@abv.bg, Факс: 0379 71687

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengradgaz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/svilengradgaz-664/.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на „Свиленград-газ” АД.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на компресиран природен газ - 300 000 н.куб. м. до газорегулаторната станция за природен газ на „Свиленград-газ” АД за периода от 12.10.2019 г. до 29.02.2020 г., като всяка доставка се определя според нуждите на Възложителя. Количеството е ориентировъчно и Възложителят не се ангажира да го усвои изцяло.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта , че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. На първо място с оглед на специфичния характер на възлаганите доставки, множеството изисквания към тяхното реализиране, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделни изпълнители, и между всеки от тях и възложителя. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението качествено и в срок.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 230865 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 138, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана за участие в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно Постановление 191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС 347/08.12.2016 г., обнородван в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП в случаите на ал. 1, т. 7 от същата разпоредба договорът се сключва по правилата на съответната борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят обявява, че ще се възползва от нормата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП (не изготвя и не изпраща покани за участие в процедурата), тъй като ще сключва договор на основание чл. 138, ал. 1 във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на "Софийска стокова борса" АД и при условията на чл. 138 ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Договорът за доставката се сключва по реда на ЗСБТ, чрез борсов посредник. Горивата трябва да отговарят на изискванията и техническите спецификации, посочени в поръчките-спецификации. Условията на изпълнението са посочени в поръчките-спецификации. Във връзка с изпълнението на чл. 65, ал. 2, изр. второ от ППЗОП, при подписване на борсовия договор (договора за изпълнение) определеният за изпълнител следва да представи: документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, както и декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки - в 10-дневен срок от настъпването на обстоятелствата, предвидени в чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нели Христова Адамова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор