Версия за печат

01200-2019-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

32. Информатика и компютърни науки


Решение номер 07-00-80-1 от дата 30.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Карина Чунева, България 1040, София, Тел.: 02 9702744, E-mail: k.chuneva@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavka-na-oborudvane.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на оборудване за сървърни помещения и периферни печатащи устройства за нуждите на Български институт по метрология“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на оборудване за сървърни помещения и периферни печатащи устройства за нуждите на Български институт по метрология (БИМ) по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване, както и за изграждане на сървърен център; Обособена позиция № 2: Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване с опция – доставка на нови и неупотребявани компютри и/или монитори.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 134133.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за избор на процедурата е прогнозната стойност по настоящата поръчка, определена въз основа на пазарно проучване, отразено в Доклад № 46-03-29-1/10.06.2019 г., и като се взе предвид, че към настоящия момент БИМ е изразходил 17 500 лв. (седемнайсет хиляди и петстотин лева) без ДДС за закупуване на компютърни конфигурации, която стойност не надхвърля 20 % от общата прогнозна стойност на настоящата процедура, което предполага прилагането на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Също така, в общата прогнозна стойност се включва и цената на предвидената опция в размер на 50 000 лв (петдсесет хиляди лева) без ДДС, която опция ще се реализира само при условията на чл. 114 от ЗОП – ако се осигури финансиране за нея, и при условие, че стане необходимо доставка на съответното оборудване. Така, общата прогнозна стойност на процедурата възлиза на 134 133,33 (сто тридесет и четири хиляди и сто трийсет и три лева и трийсет и три стотинки) без ДДС. Въз основа на всичко това настоящата процедура ще бъде възложена по реда за публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

17 500 лв. (седемнайсет хиляди и петстотин лева) без ДДС от Обособена позиция № 2 вече са възложени като самостоятелна обособена позиция по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП за закупуване на компютърни конфигурации, при условие, че стойността не е по-голяма от 156 464 лв и не надхвърля 20 % от общата прогнозна стойност на настоящата процедура, което предполага прилагането на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, т.1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Атанасов Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д. председател на БИМ