Версия за печат

00373-2019-0026

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 2280 от дата 28.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 11 позиции, както следва: - ОП№ 1 „Лабораторен апарат за ДНК анализ“, -ОП№ 2 „Биохимичен анализатор“, -ОП№ 3 „Автоклав“;-ОП№ 4 „Ветеринарна операционна маса“;-ОП№ 5 „Хормонален анализатор“;-ОП№ 6 „Настолен дестилатор“;-ОП№ 7 „Универсална клатачка с аксесоари“;-ОП№ 8 „Пациентен монитор“;-ОП№ 9 „Медицински монитор“ – 2 броя;- ОП№ 10 „Дестилатор - стенен трифазен“ – 2 броя;-ОП№ 11 „Лаборатоpна сушилня стерилизатор“.Общата прогнозна стойност на поръчката по 11-те (единадесет) обособени позиции е в размер от 152416,65 лв. без ДДС (сто петдесет и две хиляди четиристотин и шестнадесет лв и шейсет и пет ст. без вкл.ДДС), от които: - за ОП№ 1 – 72500,00 лв. без ДДС, която представлява 47,566% от общата стойност на поръчката;- за ОП№ 2 – 50000,00 лв. без ДДС, която представлява 32,804% от общата стойност на поръчката;- за ОП№ 3 – 4000,00 лв. без ДДС, която представлява 2,624% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 4 – 6666,66 лв. без ДДС, която представлява 4,373% от общата стойност на поръчката;- ОП № 5 – 5833,33 лв. без ДДС, която представлява 3,827% от общата стойност на поръчката;- ОП№ 6 – 1800,00 лв. без ДДС, която представлява 1,180% от общата стойност на поръчката;- ОП№ 7 – 1533,33 лв. без ДДС, която представлява 1,006% от общата стойност на поръчката;- ОП№ 8 – 1150,00 лв. без ДДС, която представлява 0,754% от общата стойност на поръчката;- ОП№ 9 – 4600,00 лв. без ДДС, - 2 броя, която представлява 3,018% от общата стойност на поръчката;- ОП№ 10 – 3333,33 лв. без ДДС, - 2 броя, която представлява 2,186% от общата стойност на поръчката;- ОП№ 11 – 1 000,00 лв. без ДДС, която представлява 0,656% от общата стойност на поръчката.Прогнозните стойности на обособени позиции № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции от № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 включително ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 122 500,00 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1 и № 2) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „Открита процедура ” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 122500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 152416.65 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ОП № 3 „Автоклав“ – 4 000,00 лв. без ДДС, която представлява 2,624% от общата стойност; - ОП № 4 „Ветеринарна операционна маса“ – 6 666,66 лв. без ДДС, която представлява 4,373% от общата стойност; - ОП № 5 „Хормонален анализатор“ – 5 833,33 лв. без ДДС, която представлява 3,827% от общата стойност; - ОП № 6 „Настолен дестилатор“ - 1 800,00 лв. без ДДС, която представлява 1,180% от общата стойност; - ОП № 7 „Универсална клатачка с аксесоари“– 1 533,33 лв. без ДДС, която представлява 1,006% от общата стойност; - ОП № 8 „Пациентен монитор“ – 1150,00 лв. без ДДС, която представлява 0,754% от общата стойност;- ОП № 9 „Медицински монитор“ – 2 броя – 4 600,00 лв. без ДДС, - 2 броя, която представлява 3,018% от общата стойност; - ОП № 10 „Дестилатор - стенен трифазен“ – 2 броя – 3 333,33 лв. без ДДС, - 2 броя, която представлява 2,186% от общата стойност, - ОП № 11 „Лаборатоpна сушилня стерилизатор“ – 1 000,00 лв. без ДДС, която представлява 0,656% от общата стойност. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции от № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 включително ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190827QXrO2421874

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора