Версия за печат

00470-2018-0002

BG-с.Черноочене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: Мюмюн Бекир - Финансов контрольор, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691-6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691-6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/chernoochene-962/..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 112 от 20.03.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“. Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 67 от 22.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG322, Инфрастроежи ООД, град Севлиево, улица Магистрална, №2Д, България 5400, Севлиево, Тел.: 0359675-33860, E-mail: infrastroezhi@abv.bg, Факс: 0359675-33861

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

22.08.2018 г. 

Крайна дата

31.07.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
399924.29 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.07.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
399894.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Айдън Ариф Осман
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Черноочене