Версия за печат

00267-2019-0074

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 19РОП-68 от дата 27.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Борислав Кръстев - Ръководител на проект, Недялка Барганова - Координатор обществени поръчки и изпълнение на договори - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 882393456, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 0359 325656703

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190819Fqju8697839.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обекти по обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е:" Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обекти по обособени позиции" както следва: Обособена позиция № 1:" Упражняване на авторски надзор на обект "Реконструкция на канализационната мрежа на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част)1-1, 1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе" ,включващ авторски надзор по части Канализация и Конструктивна". Обособена позиция № 2:" Упражняване на авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1,1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе", включващ авторски надзор по части Водоснабдяване, ВОБД и Пътна, Геология".

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 № BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти", Проект:"Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - Етап 1".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 323400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Между Консорциум за техническа помощ Пловдив/Добрич ДЗЗД и СД „МАРК 91-МАРКОВИ СИЕ" е сключен на 03.09.2010 г. договор за предаване от СД „МАРК -91 МАРКОВИ СИЕ“ на работен проект за 18 км канализационна мрежа и съответните съоръжения в гр. Пловдив. Впоследстие между Община Пловдив и СД „МАРК -91-МАРКОВИ С-ИЕ“ е подписан договор, с който СД „МАРК -91-МАРКОВИ С-ИЕ" следва да извърши актуализиране на Работен проект „ Реконструкция на канализационната мрежа на гр. Пловдив, етап1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2,3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“. Между Консорциум за техническа помощ Пловдив/Добрич ДЗЗД и „ВОДОКАНАЛКОНСУЛТ“ ООД е сключен договор на 03.09.2010 г. за разработване от „ВОДОКАНАЛКОНСУЛТ” ООД на работен проект и тръжни документи за 14 км водопроводна мрежа и съответни съоръжения в гр. Пловдив и тръжна документация за 18 км каналазационна мрежа и съответните съоръжения в гр. Пловдив. Впоследствие между Община Пловдив и „ВОДОКАНАЛКОНСУЛТ“ ООД е сключен договор, с който „ВОДОКАНАЛКОНСУЛТ“ ООД приема срещу възнаграждение да извърши актуализиране на работен проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“ . С договор № 16ДГ729/17.08.2018 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Пловдив се предоставя на Община Пловдив правото да използва инвестиционните проекти, изработени по договор Еurope Aid/12448/D/SV/BG с предмет: „ Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни проекти за градовете Пловдив и Добрич“ сключен между МОСВ в качеството му на възложител и Консорциум “Kocks –Dahlem- Pecher – Pecher- Vasilev- Plejadis”. Съгласно горния договор, сключен с Община Пловдив е записано, че МОСВ предоставя правото на ползване на проектите във връзка с изпълнение на проектното предложение №BG16M1OP002-1.006-0002“Изпълнение на ранни ВиК Проекти“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ . В договора е записано, че Община Пловдив се задължава да осигури авторски надзор при изпълнение на проектното предложение №№BG16M1OP002-1.006-0002 „Изпълнение на ранни ВиК Проекти“. С оглед горното следва да се приеме, че е налице правното основание по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост за неактивния Консорциум за Техническа Помощ Пловдив/Добрич ДЗЗД, БУЛСТАТ: 175824759, съответно за дружествата: СД „МАРК -91 МАРКОВИ С-ИЕ, ЕИК: 825334161 за Обособена позиция № 1 и "ВОДОКАНАЛКОНСУЛТ“ ООД,ЕИК: 115824815 за Обособена позиция № 2. С оглед горното следва да се проведе процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ за двете обособени позиции –авторския надзор следва да се възложи на дружествата изготвили проектите. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. По тази причина възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от проектанта, би довело до нарушаване на авторските им права.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Договорът за възлагане на обществената поръчката за обособена позиция № 1 ще се сключи със СД "МАРК -91 МАРКОВИ С-ИЕ", ЕИК: 825334161, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Матинчеви градини № 12, ет. 4 с представители: Любка Стефанова Кръстева - Маркова и Ангел Николов Марков. Договорът за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция № 2 ще се сключи с "ВОДОКАНАЛКОНСУЛТ" ООД, ЕИК: 115824815, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Леонардо да Винчи № 63, ет. 1 с управители: Благомир Филипов Костовски, Снежина Атанасова Атанасова, Иван Ангелов Наков.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 323 400.00 лв. без ДДС или 388 080.00 лв. с ДДС, като сумата е разпределена по обособени позиции: ОП № 1: 233 700 лв. без ДДС или 280 440 лв. с ДДС ОП № 2: 89 700 лв. без ДДС или 107 640 лв. с ДДС. Процедурата на договаряне без предварително обявление ще се проведе при условията на чл. 65 ал.1 т. 1 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал.1 т.5 буква а от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Ръководител на проект и Възложител съгласно Заповед 18ОА105/22.01.2018 г. на Кмета на Община Пловдив